มาจ้า…เที่ยวฟรี มีแต่ฟิน…ขอเชิญเที่ยวงาน MIAT 2022

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” : MIAT 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาสำคัญของประเทศ ได้สั่งสมองค์ความรู้มากมาย และพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) งานในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ นำเสนอกิจกรรมและผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ได้ใกล้ชิด รู้จัก เข้าใจอันดีต่อ มหาวิทยาลัย ยังจะเป็นผลอันดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่ง (area based) เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม (Innovation Day) ผลงานวิจัยเด่นที่พร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชมนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ต่างๆ 17 ฐาน เช่น ฐานเรียนรู้กัญชงอุตสาหกรรม ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นิทรรศการและสาธิต เทคโนโลยีโดรน / รถตัดหญ้าอัจฉริยะ/รถยนต์ไฟฟ้า-EV ฯลฯ นอกจากนี้ มีกิจกรรม ชม ชิม ช็อป พันธุ์ไม้ พืชผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัยของ กาดแม่โจ้ 2477 และ Food Truck สำหรับกิจกรรมภาคค่ำมีการแสดงดนตรีในสวน หนังกลางแปลง และแสดงสยามยุทธ ** พิเศษสุดเฉพาะผู้มาร่วมงานนี้ มีรับโควตาพิเศษเข้าศึกษาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้ามพลาด!! งานดีปลายปี 2565 ขอเชิญมาเที่ยวงานงาน MIAT 2022 “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022 เที่ยวฟรี…มีแต่ฟิน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โทรศัพท์ 053-873-429

ติดต่อจองเวลาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ โทรศัพท์ 093-039-3951

ข้อมูลโควตาพิเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 053-873-460