บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ THAILAND TOP SME AWARDS 2022

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้แก่สุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม จำนวน 22 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และ ธพว. ภายในงานมีผู้บริหารผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า งานมอบรางวัล Thailand Top SME Awards ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ BCG จากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อรองรับธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในหลายๆ ด้าน และธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอี” อย่างแท้จริง

คุณนารถนารี รัฐปัตย์ (ซ้าย) คุณมนู เลียวไพโรจน์ (คนกลาง) ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ขวา)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่านับเป็นความร่วมมือกันอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกัน คัดเลือก SMEs ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีความท้าทายมากกว่าในอดีต และมีความผันแปรของสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด จึงนับได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างความสำเร็จ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตน ท่ามกลางการปรับตัวตามไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

คุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ความร่วมมือในการจัดงานว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมาอย่าต่อเนื่อง ดังนั้น งานมอบรางวัล  “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” นี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ทางธนาคารได้ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเยี่ยม อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งยังเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการให้ถึงพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้สามารถแข่งขันในตลาดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน