ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์

นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงให้มีความเข้มแข็งและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง โดยใช้สหกรณ์และบัญชีเป็นเครื่องมือนำทางในการสร้างความความยั่งยืนให้กับสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร