ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา