มูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมกับ ม.เกษตรฯ จัดประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 “ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย” พร้อมมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่องทางออนไลน์ (Facebook และ YouTube) โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในประเด็น “นโยบายข้าวของประเทศคู่แข่งและปัจจัยสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ภายใต้หัวข้อ “ภาคีรัฐร่วมเอกชนในการพัฒนาข้าวของอินเดีย” โดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาข้าวและการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศอินเดีย ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้

และมีการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “นโยบายข้าวของรัฐกับการพัฒนาข้าวไทย” โดยมี รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.) อภิปรายในหัวข้อ “นโยบายข้าวไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” และ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI) อภิปรายในหัวข้อ “นโยบายข้าวไทยในกระแสของโลกยุคใหม่” โดยมี ดร.วัลลภ มานะธัญญา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด) เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำนโยบายข้าวของภาครัฐในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาข้าวที่ภาครัฐควรจะดำเนินการภายใต้สถานการณ์ของโลกยุคใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับข้าวไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล “โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565” ที่ทางมูลนิธิข้าวไทยฯ ได้ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดขึ้น โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ผลงาน ใน 2 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

– รางวัลที่ 1 ผลงานนวัตกรรมเนื้อเทียมแห้งจากพืชสะดวกปรุง สะดวกเก็บ โดย รศ.ยุพกนิษฐ์       พ่วงวีระกุล และ อ.สุวิมล สร้อยทองสุข ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 80,000 บาท

– รางวัลที่ 2 ผลงานนวัตกรรมการผลิตกรดเฟอรูลิกความบริสุทธิ์สูงจากวัสดุเศษเหลือของน้ำมันรำข้าว เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดย รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 40,000 บาท

– รางวัลที่ 3 ผลงานเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวอัจฉริยะ โดยนายทศพิธ วิสมิตนันท์ ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย ผลงานผลิตภัณฑ์ข้าวกระยาคูกึ่งสำเร็จรูปจากน้ำนมข้าวรวงอ่อนอินทรีย์ โดยนางสาวขัตติยาภรณ์  เงินชัยโรจน์ ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

  1. ประเภทวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

– รางวัลที่ 1 ผลงานแคปข้าว โดยนายโกวิท ปิยสถิตธรรม ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 80,000 บาท

– รางวัลชมเชย ผลงานครีมผงข้าวหอมมะลิ โดยนางกอบแก้ว ระวิเรือง ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลให้แก่เจ้าของผลงาน โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี

ในช่วงท้ายของการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารข้อเสนอแนะจากเวทีข้าวไทยไปยังภาครัฐได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ที่ Facebook : ThaiRiceFoundationTH และ YouTube : Thai Rice Foundation และสามารถติดตามชมผลงานการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 ได้ที่ www.thairice.org