มทร.สุวรรณภูมิ เจ๋ง ยกเครื่องหลักสูตรด้านท่องเที่ยวและโรงแรมหลังโควิด-19 คว้า 3 รางวัล แชมป์ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง การเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาของไทย ส่งผลให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวสูงและรวดเร็ว คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรให้ตรงความต้องการของความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนได้ แต่เน้นรับนักศึกษารุ่นละ 30 คนต่อสาขา เพื่อให้ฝึกปฏิบัติได้ทั่วถึง เข้าใจปัญหาผู้เรียน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญจากการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และหลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ (Hotel and MICE Business) ชูจุดเน้น บัณฑิตนักปฏิบัติและความสร้างสรรค์ รับจำนวนน้อย แต่มีคุณภาพ ฝึกปฏิบัติผู้เรียนได้ทั่วถึงและเชี่ยวชาญก่อนออกไปทำงาน ไม่ตามกระแสรับในปริมาณมากๆ ส่งผลให้การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 9 ระดับชาติและนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า 30 ทีม คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาไปชิงชัย จนสามารถคว้าแชมป์มาได้ 3 รายการที่ส่งไป ประกอบด้วย ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะมัคคุเทศก์ ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 การตกแต่งเตียงโรงแรม ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 การผสมเครื่องดื่ม สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ตอกย้ำนโยบายรับน้อย ฝึกปฏิบัติทั่วถึง มีคุณภาพ

ในขณะที่ ดร.ธารนี นวัสนธี หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวว่า การท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นวิชาชีพที่ต้องฝึกทักษะ ทำให้ที่สาขาวิชาเน้นการฝึกปฏิบัติผู้เรียนตั้งแต่ปี 1 ไม่เน้นเด็กเก่งแต่เน้นเด็กตั้งใจ เพราะมีการปรับพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ซึ่งรางวัลก็ยังไม่ได้การันตีความสำเร็จ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้คิดได้ว่าจะเรียนด้านนี้ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้ปฏิบัติได้จริง และมีหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม หากมีความสนใจเข้าศึกษาต่อสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่ www.arts.rmutsb.ac.th หรือ แฟนเพจ คณะศิลปศาสตร์ RUS โทร. 080-666-3300 หรือ 035-709-208