“มมส” นัดประชาคมจัดการปัญหาขยะ สร้างจิตสำนึกวินัยเยาวชน-รู้คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง

ศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) กล่าวในการเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะภายใน มมส ว่า การลดปริมาณขยะและแก้ปัญหาขยะล้นเมืองจะสำเร็จไม่ได้หากให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยต้องเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

“เน้นการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยหลักการ 3 R ได้แก่ R : Reduce คือลดการใช้, R : Reuse คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และ R : Recycle คือการนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะสร้างระบบบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิการบดี มมส กล่าว

ด้าน ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มมส เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน มมส มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 4-6 ตัน/วัน และเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด ทั้งยังประสบปัญหาสถานที่รับกำจัดขยะล้น ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ทั้งจังหวัด ด้วยเหตุนี้ กองอาคารสถานที่ มมส ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 มุ่งมั่นจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน พร้อมพัฒนามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานภายใน มมส พร้อมทั้งเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนเป็นการลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมภายในงานมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะ ซึ่งหลังจากนี้ มมส ได้จัดวางถังขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด