‘เฉลิมชัย’ ท็อปฟอร์ม ทําแฮตทริก 3 ปีซ้อน รัฐมนตรีในใจประชาชน

หากย้อนสถิติผลสํารวจโพลหลายสํานัก อาทิ มธ. ซูเปอร์โพล RIDC นิด้าโพล ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ‘พี่ต่อ’ เฉลิมชัย นับว่าทอปฟอร์ม ทุบสถิติ กระแสนิยม รัฐมนตรีที่ยังครองหัวใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนมากที่สุด ซึ่งเมื่อย้อนดูตั้งแต่ปี 2562 นิด้าโพลระบุว่า ประชาชนให้ความสําคัญกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มากที่สุด ต่อมาในปี 2563 ทั้ง ซูเปอร์โพล และ RIDC เผยตรงกัน ประชาชนพึงพอใจผลงาน รัฐมนตรีเฉลิมชัย จากการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด -19 จนมาในปี 2564 ที่นิด้าโพล และ มธ. ยืนยันอีกครั้ง ว่าภาพรวมรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุด อันดับ 1 นั่นคือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่โชว์ลีลาจากผลงานสุดท็อปฟอร์มมากมาย

จนล่าสุด เมื่อสวนดุสิตโพล เผยผลสํารวจอีกครั้ง เรียกได้ว่าไม่ผิดหวัง เพราะพี่ต่อ ยังคงเป็นรัฐมนตรีในใจประชาชน ทําคะแนนด้วยเรทติ้ง 7.80 คะแนน จากผลงานประกันรายได้เกษตรกร การประกันภัยพืชผล และส่งเสริมตลาดนําการผลิต โดยยังคงเชื่อมั่นในนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

เรามาดูรายละเอียดสําหรับโพลล่าสุดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ ดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีศึกษาประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศทั้ง 6 ภูมิภาค จํานวน 3,038 คน ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2565 ผลสํารวจพบว่า

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเกิดประโยชน์มากที่สุด อันดับ 1 คือ นโยบาย การประกันรายได้ของเกษตรกร ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 57.50% รองลงมา คือ การประกันภัยพืชผล 41.21% และตลาดนําการผลิต 36.54% โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่มีการดําเนินงาน และประสบผลสําเร็จมากที่สุด คือ โครงการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 52.14% รองลงมา ได้แก่ บริหารจัดการและ พัฒนาแหล่งน้ํา 33.57% และปฏิบัติการฝนหลวง 24.06% และเมื่อสอบถามถึงความต้องการให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เข้าช่วยเหลือด้านใดมากที่สุด พบว่า ประชาชนต้องการให้กระทรวงเกษตรแลบะสหกรณ์ แก้ไขเรื่องปัญหาสินค้า เกษตรตกต่ํามากเป็นอันดับแรกถึง 78.67% รองลงมาคือช่วยเหลือหนี้สิน/กองทุน 53.16% และขอให้ช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 50.92%

ขณะที่ด้านความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลสํารวจพบว่า ประชาชนยังมีความเชื่อมั่น ในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์77.88% ไม่แน่ใจ17.74% และไม่เชื่อมั่น4.38% โดยมองว่ากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ยังคงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 65.64% ไม่แน่ใจ 29.69% และเหน็ ว่าไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ที่ 4.67%

โดยภาพรวม เต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ “กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ที่ 7.66 คะแนน และให้คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ที่ 7.80 คะแนน ซึ่งนับว่า ยังคงยืนหนึ่งในใจรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบและเชื่อมั่นมากที่สุด สอดคล้องกับผลสํารวจโพลจากหลายสํานักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ระบุว่า ดร.เฉลิมชัย คือ รัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบ ผลงาน ทั้งจากผลงานการช่วยเหลือการประกันรายได้ แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร และสร้าง ประวัติศาสตร์ราคายางเจ๋ง พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 3 ปี ตลอดจนผลักดันการส่งออก ตลาดนําการผลิตจนเห็นผลเป็น รูปธรรมโดนใจเกษตรกรและพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดัน ย้ําถึง 5 ยุทธศาสตร์ นโยบายหลัก 15 ด้านมาอย่างต่อเนื่อง เน้นทํางานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยมีสโลแกนประจําตัว ที่คุ้นปากคุ้นหูกันดีว่า “ลูกผู้ชาย พูดคําไหน…ต้องเป็นคํานั้น!! ขอยึดมั่นสัญญา ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะครอบครัวเกษตรกร = ครอบครัวเฉลิมชัย”