อาชีวะเดินหน้าผลิตคนป้อน EEC จับมือ 30 สถานประกอบการฝึกคน เทคนิคพัทยาปั้นช่างเทคนิค-อาหาร

ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนประกาศให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนรองรับนโยบายดังกล่าวและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ โดยการจัดการศึกษาของ สอศ.เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติ แบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ ดังนั้น สอศ.เล็งเห็นถึงศักยภาพของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาจึงมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน จำนวน 30 แห่ง เพื่อผลิตกำลังคนที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยึดหลักศาสตร์พระราชา เดินตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์การศึกษาและอบรมอาชีพด้านต่างๆ ในวิทยาลัย ประกอบด้วยศูนย์ผลิตอาหารมาตรฐาน (อย.) เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมระยะสั้นด้านอาหารและเบเกอรี่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อย.ศูนย์สุพรรณิการ์คาร์แคร์ คลินิก เป็นศูนย์ฝึกทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์จริง ฝึกทักษะนิสัยการเป็นผู้ประกอบการและการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์อบรมและทดสอบใบอนุญาตการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสาขา NDT เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลหะการ และเป็นสถานที่ออกใบรับรองคุณภาพบุคลากรในการประกอบวิชาชีพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เป็นศูนย์ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีประสบการณ์เชิงพาณิชย์ พัฒนาทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์ทุกศูนย์จะสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพัทยากล่าว

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อว่า สอศ.ยังร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบทวิภาคี ทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ และทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ซึ่ง สอศ.ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ได้จัดให้มีการสัมมนาเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการจัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพให้กับช่างฝึกหัด (ผู้เรียน) จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี มีการสนับสนุนค่าตอบแทน เครื่องแบบในการฝึกอาชีพและสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป เลขาฯ อาชีวะกล่าวตอนท้าย

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน