แปลงใหญ่มะเขือเทศเต่างอย ตัวอย่างผลสำเร็จยกระดับแปลงใหญ่ สร้างรายได้ 8,760,000 บาทต่อปี

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลสำเร็จ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรณีแปลงใหญ่มะเขือเทศ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลเต่างอย มีความสามัคคี ร่วมกันบริหารจัดการกลุ่ม สร้างรายได้เพิ่มด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

เดิมเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก ต่อมาสมาชิกได้รวมกลุ่มเพาะปลูกมะเขือเทศเป็นรายได้เสริมในช่วงหลังฤดูทำนา และก่อตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะเขือเทศเมื่อปี 2559 ซึ่งตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2563) เกษตรกรประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกมะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่ไม่ทันต่อรอบการผลิตและผลผลิตมะเขือเทศไม่ได้คุณภาพ

หลังได้รับการพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจเกษตร และจดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะเขือเทศ ตำบลเต่างอย” มีสมาชิกกลุ่ม 146 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 300 ไร่ ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกมาทำค้างปลูกมะเขือเทศ (ราวเชือกปลูกเพื่อไม่ให้ต้นล้มและช่วยให้ฉีดสารบำรุงได้ทั่วถึง ผลผลิตไม่เสียหาย) โดยหลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 บาทต่อไร่ จากเดิม 6,000 บาทต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 12 ตันต่อไร่ จากเดิม 5 ตันต่อไร่ ภาพรวมกลุ่มแปลงใหญ่มะเขือเทศเต่างอย สามารถผลิตมะเขือเทศได้ในปริมาณ 1,752 ตัน จากเดิม 730 ตัน เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม จนสร้างรายได้หลักให้กับกลุ่มมากถึงปีละ 8,760,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยรายละ 60,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ร่วมกับโรงงานหลวงสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการกลุ่มดำเนินการระดมหุ้นออมทรัพย์และปันผลให้สมาชิก และมีแนวทางดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการลดการเผาตอซังข้าว พัฒนาพื้นที่รกร้างภายในวัด ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในชุมชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นและเกิดความสามัคคีในชุมชน

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตมะเขือเทศของกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลเต่างอย ในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายประธาน วิดีสา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 092-396-7495 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาเกษตรกรทุกท่าน