ระดมกำลังขบวนสหกรณ์เร่งระบายมังคุดสู่ตลาด บรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในพื้นที่ส่งผลทำให้ราคาตกต่ำ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมทีมกระจายมังคุดสู่ตลาด  หลังผลผลิตภาคตะวันออกและภาคใต้ออกมาพร้อมกันตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ราคามังคุดเริ่มปรับตัวลดลง ประสานความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมกันกระจายมังคุดให้ถึงผู้บริโภค เพื่อระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ไม่ให้กระจุกตัว  พร้อมเปิดจุดจำหน่ายในพื้นที่ส่วนราชการ ห้างสรรพสินค้า และบริเวณด้านหน้าของสหกรณ์ทั้งในส่วนภูมิภาคและในกรุงเทพฯ หวังบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และขยายช่องทางจำหน่ายมังคุดของสหกรณ์ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามังคุดในภาคตะวันออกและภาคใต้ขณะนี้มีการปรับตัวลดลง  เนื่องจากผลผลิตของทางภาคตะวันออกในปีนี้มีความล่าช้ากว่าปกติ ทำให้ผลผลิตออกมาพร้อมกันกับมังคุดในภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากพ่อค้าที่รับซื้อมังคุดยังคงเปิดรับซื้ออยู่ในภาคตะวันออก  ทำให้ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานมายังภาคใต้ได้ ส่งผลให้ในภาคใต้ประสบปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่  ซึ่งในส่วนของขบวนการสหกรณ์  ได้มีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยสหกรณ์ในภาคตะวันออกรวบรวมและจำหน่ายมังคุดแล้วตั้งแต่ต้นฤดูกาลปริมาณ 19,873.04 ตัน ส่วนในภาคใต้ได้เริ่มรวบรวมมังคุดแล้วใน 2 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยได้รวบรวมแล้วเป็นปริมาณ 212.17 ตัน ซึ่งปริมาณมังคุดที่สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมแล้วทั้ง 2 ภาค  มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 20,085.21 ตัน จาก 15 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้จำหน่ายผลผลิตมังคุดผ่านทางหลายช่องทางตลาด อาทิ ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก คู่ค้าในประเทศ  และผ่านทางเครือข่ายสหกรณ์

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2560 ราคามังคุดมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7-20 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี 7 แห่ง ได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และประสานช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตให้กับผู้ส่งออกผลไม้ ห้างโมเดินเทรด ตลาดในต่างจังหวัด และเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ จำนวน 17,951 ตัน มูลค่า 275.164 ล้านบาท  ส่วนสหกรณ์ในจังหวัดระยอง มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเมืองบ้านค่าย และสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ได้รับซื้อมังคุดในราคา 18-20 บาท นำมาบรรจุใส่กล่องส่งขายที่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และเปิดจุดจำหน่ายในพื้นที่ส่วนราชการในจังหวัดระยองและตลาดพัทยา ปริมาณ 11.5 ตัน

 สำหรับสถานการณ์จังหวัดตราด ราคามังคุดในจังหวัดตราดเริ่มปรับราคาลดลงตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม2560 จากราคา 25-30 บาท ลดลงเหลือ 10 บาท/กก.  เนื่องจากปริมาณมังคุดในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตก ทำให้กระทบต่อคุณภาพมังคุด  ซึ่งทางจังหวัดฯมีมาตรการในการช่วยเหลือโดยให้สหกรณ์ 3 แห่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่  จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด ปัจจุบันสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้เปิดจุดรับซื้อตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ในราคา 13-14 บาท/กก. เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาและห้างสรรพสินค้า และทางสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ได้รวบรวมมังคุดจำหน่ายให้พ่อค้าปลีกทั่วไปแล้ว จำนวน  50 ตัน

ส่วนสถานการณ์มังคุดในภาคใต้ ราคาเฉลี่ยมังคุดที่จังหวัดชุมพรเริ่มปรับราคาลดลงจากต้นฤดูกาล ราคา 55-80  บาท  เหลือ 13-31 บาท ซึ่งสหกรณ์ร่วมใจบริการ จำกัด ทำการรวบรวมมังคุดเพื่อให้พ่อค้าส่งออกมาประมูล แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีพ่อค้าเข้ามาประมูล ไม่มากนัก  เนื่องจากพ่อค้ายังคงรับซื้ออยู่ในภาคตะวันออก สหกรณ์จึงกระจายมังคุดผ่านทางเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร  ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน รวม 16.68  ตัน และจำหน่ายผ่านพ่อค้าส่งออก จำนวน 175.49 ตัน

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดรับซื้อมังคุดช่วงต้นฤดูกาลใน 30 บาท/กก. แต่ปัจจุบันราคาปรับตัวลดลงเหลือ 13 บาท ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ได้รวบรวมมังคุดเพื่อจัดส่งให้เครือข่ายสหกรณ์ 2 แห่ง  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  จังหวัดร้อยเอ็ด และชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ปริมาณรวมทั้งสิ้น 12 ตัน  นอกจากนี้ยังได้ส่งขายให้ห้างเทสโก้ โลตัส วันละ 1 ตัน  และมีแผนการจำหน่ายให้ห้างแมคโคร อีกจำนวน 2.5 ตัน  ทั้งนี้สหกรณ์ฯ คาดว่ามังคุดจะเริ่มมีปริมาณลดลงในช่วงปลาย เดือนกรกฎาคม  และผลผลิตเงาะจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม  ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ได้มีแผนประชาสัมพันธ์เงาะนาสาร ที่ห้างแมคโคร ศรีนครินทร์  ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2560 และจะมีการประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเงาะผ่านช่องทางไปรษณีย์อีกด้วย

ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับซื้อมังคุดคุณภาพดีจากสหกรณ์ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี  บรรจุลงกล่องขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 130 บาท ไปเปิดจุดจำหน่ายที่กรมศุลกากร กรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร วันละ 3 ตัน ซึ่งในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ โดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ วงเงิน 215 ล้านบาท โดยคาดหวังว่าความร่วมมือกันในขบวนการสหกรณ์ในภาคตะวันออกและภาคใต้ในการเปิดจุดรับซื้อมังคุดจากเกษตรกร และกระจายสู่ตลาด ผ่านทางพ่อค้าในพื้นที่  ห้างโมเดินเทรด ผู้ส่งออก และขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค จะช่วยกระจายมังคุดให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เป็นการระบายผลผลิตให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว หวังจะช่วยเกษตรกรบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง