ม.อ.นำองค์ความรู้เกษตรสู่ชุมชน

ผศ. ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างเบ็ดเสร็จและครบวงจร ปฏิบัติได้จริง จับต้องได้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อบัณฑิตจะได้มีทักษะ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยพันธกิจดังกล่าว คณะจึงร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดสงขลาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดภัยโดยชีววิธี โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จังหวัดสงขลา ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน โดยให้ความรู้เชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เผยว่า ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว มีชุดจำลองผลิตและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตครบวงจร และแปลงผลิตผักที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักเรียนหลักสูตรเกษตร ให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่เรียนกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต เพิ่มผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด