กระทรวงวิทย์นำร่องจัดกิจกรรมภูมิภาคโครงการ InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วย วทน. @ ศรีสะเกษ

 ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative  Agriculture : InnoAgri) นำร่องส่วนภูมิภาค โดยมี  นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ   ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ  ณ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์  ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานว่า  โครงการ InnoAgri  เป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศที่ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวทางการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ซึ่งใช้แรงงานเป็นหลัก ไปสู่การพัฒนาด้วยระบบบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart Farming)  เน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเกษตรแปลงใหญ่

ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ   ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการ InnoAgri  ว่า จะดำเนินโครงการผ่านรูปแบบกิจกรรมหลัก  3  กิจกรรม  ได้แก่ 1.ยกระดับเกษตรกรเป็น เกษตรกรไฮเทค (InnoAgri farmer) ที่สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)ที่ เหมาะกับยุคสมัยใช้สำหรับการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้  2.ยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (InnoAgri Entrepreneur) ด้วย วทน. ใช้สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผล  และ 3.สนับสนุนการสร้างเกษตรนวัตกรรมยั่งยืน (InnoAgri Sustainability)  ด้วยการสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม (InnoAgri village) ที่มีความสามารถในการนำ วทน. มาใช้เพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่เน้นสร้างทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบฐานข้อมูล InnoAgri datahub จนเกิดเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จต้นแบบ InnoAgri champion 

โดยมีเป้าหมายการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.มีเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart farmer)  จำนวน 3,000 ราย และนำไปใช้ประโยชน์ 1,500 ราย สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20   2.เกษตรกรสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจำนวน 200 ราย  ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ/มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 20  ผลิตภัณฑ์    3.ชุมชนต้นแบบเกษตรแบบครบวงจรที่ได้นำ วทน.  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 2 ชุมชน  และ 4.ฐานข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบคลังความรู้ (InnoAgri Datahub)  1 ฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ InnoAgri  จะต้องมีคุณสมบัติ คือ  1.เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มาจากสภาเกษตรกรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการรับรู้เร็ว และ มีประวัติการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้จริง 2.เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร  มีศักยภาพในการชำระเงินกู้  และ 3.ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของพื้นที่

การดำเนินโครงการในปีพ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการจัดงาน InnoAgri รายภูมิภาคต่างๆ คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในรูปแบบการให้ความรู้ผ่านเวทีการประชุม สัมมนา การเรียนรู้ผ่านการสาธิตเชิงปฏิบัติการนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงพันธมิตร (Supply Side Science Technology and Innovation) และเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค นำเสนอความต้องการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Demand Side Science Technology Innovation) รวมถึงแนวความคิดเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนา จากโจทย์ความต้องการที่แท้จริง รวมทั้งการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการเงิน และหน่วยงานต่างประเทศ ภายในนิทรรศการหลักของงาน ซึ่งนอกจากความรู้ที่มอบให้แล้วทางโครงการ ยังมีการจับคู่เทคโนโลยี (STI Matching) การแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย เอกชน

สำหรับกิจกรรมนำร่องของโครงการ   InnoAgri  ได้เริ่มต้นระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์   ต.บึงบูรพ์   อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยเน้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 ราย ภายในงานนอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีการเสวนา การบรรยาย และการสาธิตเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมห้องเรียนเทคโนโลยีในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร อาทิ  โครงการ ABC Center , InnoAgri ให้อะไรกับคุณบ้าง  การใช้แอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   ติดปีกธุรกิจให้กับเกษตรกร   เกษตรกรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี   การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว  ใครจะช่วยเหลือเกษตรกรบ้างยกมือขึ้น  การบริหารจัดการน้ำชุมชน  ดาวเทียม THEOS 2 กับการเกษตรไทย  เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับชุมชน  มาตรฐานข้าวไทยฉบับปรับปรุงใหม่  การตรวจสอบมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  การแปรรูปข้าว  ข้าวฮางงอกกับข้างกล้องต่างกันอย่างไร      การทำแชมพูจากข้าว   การทำแพนเค้กข้าวกล้อง  ข้างเคลือบสมุนไพร   การทำซาลาเปา/ขนมขาไก่จากข้าว  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ทั้งนี้ โครงการ InnoAgri  กำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560  เวลา  08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 1,500 ราย เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนเครือข่ายสมาคม องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ผู้ประกอบการกลุ่มชุมชน SMEs OTOP ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ องค์กรสภาเกษตรกรจังหวัด หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวัดศรีสะเกษและน่าน หรือที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เลขที่ 35  ม.3  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี     ในวันและเวลาราชการ     หรือที่หมายเลขโทรศัพท์   02-5779015  และ   02-5779017   หรือที่ E-mail : [email protected]