4 พืชหัว กระเทียม-หอมแดง-หอมหัวใหญ่-มันฝรั่ง ปีนี้ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชหัว 4 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2565/66 โดยข้อมูลพยากรณ์ของ สศก. คาดว่าปีนี้เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศของกระเทียม 61,563 ไร่ หอมแดง 57,245 ไร่ หอมหัวใหญ่ 9,509 ไร่ และมันฝรั่ง 41,133 ไร่

เนื้อที่เพาะปลูกของหอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.29 และ 1.90 ตามลำดับ เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนกระเทียมและหอมแดงเนื้อที่เพาะปลูกลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.38 และ 1.24 ตามลำดับ เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูง เกษตรกร จึงลดพื้นที่เพาะปลูกลง ด้านผลผลิตทั้งประเทศของกระเทียม รวม 64,891 ตัน หอมแดง 155,765 ตัน หอมหัวใหญ่ 36,479 ตัน และมันฝรั่ง 123,397 ตัน โดยผลผลิตทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต มีปริมาณน้ำที่เพียงพอและไม่มีโรคพืชระบาด ทั้งนี้ แหล่งผลิตที่สำคัญของพืชหัวทั้ง 4 ชนิดของไทย อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ศรีสะเกษ และนครพนม เป็นต้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเริ่มเพาะปลูกในช่วงหลังฤดูทำนาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และผลผลิตทั้ง 4 ชนิด ทยอยออกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน โดยผลผลิตออกมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2566

ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาด รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02-579-0612 ในวันและเวลาราชการ