มก. จับมือ โดรนม้าบิน ร่วมวิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกรยุคใหม่

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด ผู้ผลิตโดรนสัญชาติไทยรายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Mabin (ม้าบิน) ร่วมวิจัยและพัฒนาโดรนการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวโพด พร้อมยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรนำโดรนไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยโดรน MABIN-X4 ที่ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ พร้อมลงพื้นที่ทดลองตัวอย่างเพาะปลูกข้าวโพด ไร่สุวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นพื้นที่ทดลองทาการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก บริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีด้านโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปได้รับความรู้ และสามารถพัฒนาการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ด้าน คุณวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ กรรมการบริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ไอ ซี พี เอ็กซ์ เป็นผู้ผลิตโดรนสัญชาติไทยรายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Mabin (ม้าบิน) โครงการพัฒนาโดรนเกษตรที่ทำร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เป็นการร่วมวิจัยและพัฒนาโดรนเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในข้าวโพด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือ 1. ทำแปลงทดสอบการใช้โดรนฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และอาหารเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิต ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักบินโดรน เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

สำหรับโดรนที่นำมาร่วมทำการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้คือ โดรน MABIN รุ่น X4 ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ โครงสร้างของโดรนถูกออกแบบติดตั้งชุดหัวพ่นสารน้ำให้มีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศไทย จำพวก นาข้าว ข้าวโพด และข้าวฟ่าง พร้อมทำการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานโดรนเป็นภาษาไทย เพื่อให้การใช้งานของชาวเกษตรกรมีความเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน โดยมีทีมงานให้คำปรึกษาและดูแลตรวจซ่อมบำรุงโดรนทุกขั้นตอน และส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ที่ไม่ต้องเสี่ยงได้รับสารพิษ นอกจากนี้ ยังได้ทำการบินทดลองและทดสอบ เพื่อวิจัยปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาโดรนเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ทดลองตัวอย่างเพาะปลูกข้าวโพด โดยใช้สถานที่ไร่สุวรรณ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ปัจจุบัน บริษัท ไอ ซี พี เอ็กซ์ จำกัด ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตโดรนเกษตรไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายโดรนเกษตร แบรนด์ DJI ซึ่งมีความทันสมัยเป็นลำดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลกคุณวชิรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย