โครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่าง เพชรบุรี-ราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดย คุณอรอนันต์ วุฒิเสน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. นำคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ มี คุณประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอาร์ทีเมีย และการบรรจุอาร์ทีเมียแช่แข็งพร้อมจำหน่าย จุดแสดงเกลือและผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตเกลือและน้ำทะเลผง ผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล การสาธิตการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น การตัดแต่งสาหร่าย และกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาหร่ายพวงองุ่น รวมถึงการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นร่วมกับปูม้า เยี่ยมชมโรงเพาะฟักสัตว์น้ำเค็ม อาทิ ปลาช่อนทะเล ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาทู ปลาการ์ตูน ปลาจะละเม็ดทอง และหอยเป๋าฮื้อ การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์และปลานิลแดงในบ่อดิน ตลอดถึงกิจกรรมการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่จำนวน 82 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา จัดตั้งเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป ปัจจุบันได้ขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปยังธนาคารปูม้าชุมชนบ้านคลองวัว ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ในการให้ความรู้การอนุรักษ์ปูม้าและสัตว์น้ำอื่นๆ โดยไม่จับ ไม่บริโภคปูไข่นอกกระดอง รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแก่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยมี คุณสมจิตร์ นิ่มน้อย หรือ ลุงจุน ประธานกลุ่มธนาคารปูม้าชุมชนบ้านคลองวัว ให้การต้อนรับพร้อมนำชมกิจกรรมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าชุมชน บ้านคลองวัวเป็นชุมชนประมงชายฝั่ง มีเรือออกทะเลจับสัตว์น้ำกว่า 80 ลำ โดยแรกเริ่มชาวบ้านในชุมชนประมงแห่งนี้ เห็นว่าปูที่จับได้มีไข่นอกกระดอง จึงได้ปรึกษากันเพื่ออนุรักษ์ปูและเริ่มเขี่ยไข่ปูนอกกระดอง และอนุบาลไว้ในถัง ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก และนำตัวอ่อนปูไปปล่อยในท้องทะเลบริเวณริมฝั่งใกล้ๆ กับชุมชน ต่อมาไม่นานพบว่ามีปริมาณปูที่จับได้เพิ่มขึ้น เมื่อทุกคนเห็นผลดีจึงร่วมกันนำปูมาเขี่ยไข่และปล่อยสู่ทะเลมากขึ้น

ต่อมาได้เดินทางไปยัง ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น คุณชาย ซึ่งเป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงพาณิชย์ในพื้นที่นาเกลือเก่าที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจากฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ โดยมี ดาบตำรวจ มนู เผ่าจันทร์ เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม รองประธานกลุ่มประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี ให้การต้อนรับพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีกิจกรรมด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของพื้นที่ ทั้งพืชผัก พืชยืนต้นประเภทไม้ผล กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเชิงธุรกิจและเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชที่ไม่ต้องอาศัยสารเคมีมาเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการขยายผลผลิตการแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่าง

สำหรับโครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ พระราชทานไว้ รวมถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์เสมอมา