สภาเกษตรกรฯ หารือร่วมกระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการประชุมหารือร่วมกับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทีมงานถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 – 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยกำหนดนโยบายจากส่วนกลางแล้วมอบหมายให้ระดับพื้นที่นำไปปฏิบัติ เป็นแบบ Top down ต่อมา พัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในด้านของสภาเกษตรกรฯเห็นว่านโยบายด้านการเกษตรหากให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับนโยบายจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นการร่วมกันคิด แบ่งกันทำ เกษตรกรรมจะยั่งยืน

สำหรับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564  เป็นแผนของเกษตรกรที่แสวงหาการทำงานร่วมกันของภาครัฐ เนื่องจากภาคการเกษตรเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีกหลายกระทรวง โดยคณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงเกษตรฯ นำการขับเคลื่อนแผน ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า แผนพัฒนาการเกษตรกับแผนแม่บทของเกษตรกรมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยกัน การขับเคลื่อนในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะให้ภาคเกษตรกรมีส่วนร่วมทั้งในระดับนโยบายและในพื้นที่จังหวัด โดยมอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ประสานในการนำลงสู่แผนงาน โครงการของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งแผนแม่บทฉบับนี้จะปฏิรูปได้ทั้งประเทศจากการขับเคลื่อน หากให้ทุกชุมชนจัดทำแผนเองก็จะเข้าใจความเป็นมา สภาพสิ่งแวดล้อม และเห็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ จึงจะตัดสินใจด้วยชุมชนเองว่าควรจะทำอะไร อย่างไร และจากที่ผ่านมาเกษตรกรได้แสดงให้เห็นถึงการปกป้องตนเองจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การนำเข้าข้าวสาลี ผลกระทบจาก พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560  รวมทั้งได้เสนอกฎหมายที่สร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรม เช่น พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560  จึงแสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นและมั่นใจได้ว่าภาคเกษตรกรพร้อมในการมีส่วนร่วมในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทของเกษตรกรฉบับแรกนี้