Cow Scoring แอปพลิเคชั่นประเมินคะแนนร่างกายแม่โคนมด้วยระบบ AI นวัตกรรมในงานเกษตรแฟร์ 2566

การประเมินคะแนนร่างกายโค (Body Condition Score: BCS) เป็นการประเมินทางอ้อมถึงระดับพลังงานที่ร่างกายโคเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันและกล้ามเนื้อ โดยประเมินจากจุดต่างๆ ที่มีการสะสมไขมันและกล้ามเนื้อของร่างกายโค โดยนำคะแนนร่างกายไปเป็นเครื่องมือติดตามและควบคุมไม่ให้แม่โคมีสภาวะอ้วนหรือผอมมากจนเกินไป

ปกติวิธีการประเมินคะแนนร่างกาย จะต้องมีการจัดให้โคอยู่ซองเดี่ยวหรือมีเจ้าของจับโคเรียงเป็นแถวเดี่ยวเพื่อให้ผู้ประเมินเข้าไปใกล้จับและพิจารณาจุดส่วนต่างๆ ของร่างกายโค

นายพีรยุทธ นิลชื่น นักวิจัยชำนาญการ สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คิดค้น Cow Scoring แอปพลิเคชั่นสำหรับประเมินคะแนนร่างกายของแม่โคนมด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ช่วยประเมินคะแนนร่างกายของโคนมโดยเฉพาะ เพียงแค่ถ่ายภาพด้านท้ายของโคด้วยโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายนั้น โดยสร้างเส้นกรอบล้อมรอบบริเวณด้านท้ายของโค แล้วประมวลผลภาพถ่ายว่า มีคะแนนร่างกายของโคอยู่ที่ระดับใด (1 คะแนน ผอมมาก, 3 คะแนน ปานกลาง และ 5 คะแนน อ้วนมาก) ทำให้การประเมินคะแนนร่างกายโคเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น มีความแม่นยำสูง และถูกต้องตามหลักวิชาการ

จากการทดสอบแอปพลิเคชั่น Cow Scoring ในการประเมินคะแนนร่างกายโคแต่ละตัว พบว่าแอปพลิเคชั่นมีค่าความถูกต้อง เท่ากับ 87 เปอร์เซ็นต์

ผู้สนใจแอปพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถมาศึกษาพูดคุยกับผู้วิจัยได้ที่ โซน H กลุ่ม 5 กลุ่มสัตว์และประมง ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-22.00 น. หรือติดต่อสอบถาม นายพีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 086-725-2969