กศน.เลย อบรมอาชีพ แก้จน

“การศึกษานอกระบบ” เป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์จากการทำงาน และการประกอบอาชีพ

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ที่อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม อาชีพเฉพาะทาง การบริการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอวังสะพุง 

กศน.อำเภอวังสะพุง

กศน.อำเภอวังสะพุง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เห็นความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูมิปัญญา การสร้างองค์ความรู้สู่กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากสภาพที่เกิดขึ้นจริง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา เช่น กศน.อำเภอวังสะพุง ร่วมมือกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นำนวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหม ในโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานงานศิลป์ พลิกดินสู่ดาวตามแนวพระราชดำริ” เป็นต้น

เนื่องจากประชาชนในอำเภอวังสะพุง มีอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ได้มีการต่อยอดการสร้างโรงเรือนและทำก้อนเห็ดเพิ่ม สำหรับผลผลิตมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ นับว่าประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน เมื่อเห็ดนางฟ้าได้จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดแล้วก็ได้มีวิธีคิดเพื่อต่อยอดเห็ดนางฟ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาซึ่งรายได้เสริม โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า โดยสามารถให้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าเก็บไว้ได้นานมาจำหน่ายในท้องตลาดได้

ด้วยเหตุนี้ กศน.อำเภอวังสะพุงจึงส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้เพาะเห็ดนางฟ้าตามความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างรายได้ และจัดหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เป็นอีกทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนซึ่งมาจากผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

กศน.อำเภอวังสะพุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมอาชีพหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยมุ่งเน้นการอบรม ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ผู้ไม่มีอาชีพ ผู้ที่มีอาชีพแล้ว หรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดฟาง และต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคง

กศน.ตำบลผาบิ้ง 

กศน.ตำบลผาบิ้ง

“อาหารว่าง” มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไกล เด็กนักเรียน หรือใช้สำหรับรับรองแขกในการเยี่ยมเยียนส่วนตัว และทางด้านการทำงาน/ธุรกิจ อาหารว่างควรเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นอย่างง่ายๆ แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานง่าย ไม่อิ่มท้องจนเกินไป และไม่ยุ่งยากในเรื่องของการจัดเตรียมภาชนะและการจัดเสิร์ฟ

อาหารว่างในปัจจุบันมักมี “เครื่องดื่ม” ควบคู่ไปด้วย ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งอาหารว่างประเภทคาวและหวาน มีการตกแต่งสวยงาม น่ารับประทาน และสามารถจัดทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม (เจ้าของคนเดียว) และพัฒนาเป็นทีม รับจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาในระดับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันอาชีพนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมแปรรูปเห็ดนางฟ้า

กศน.ตำบลผาบิ้ง ในสังกัด กศน.อำเภอวังสะพุง เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของอาชีพดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมอบรมระยะสั้น หลักสูตร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (แซนด์วิช น้ำสมุนไพร) เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือผู้ที่มีอาชีพแล้วและต้องการอาชีพเสริม ได้เข้ามาเรียนรู้ ช่องทางการประกอบอาชีพ การเลือกซื้อวัตถุดิบ ฝึกปฏิบัติการทำแซนด์วิช น้ำสมุนไพร การบรรจุผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การกำหนดราคาขาย การหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า ทำบัญชีจากการประกอบอาชีพ

อบรมอาชีพทำแซนด์วิชและเครื่องดื่มสมุนไพร 

เคล็ดลับการทำแซนด์วิชเชิงการค้า

การทำแซนด์วิช ใช้วัตถุดิบหลักคือ ขนมปัง ส่วนไส้แซนด์วิช หลายคนอาจคุ้นเคยกับแซนด์วิชไส้แยมหรือไส้หมูหยองน้ำพริกเผา ความจริงแซนด์วิชมีหลากหลายรสชาติให้ลองทำตามได้ง่าย เช่น ไส้ทูน่า ไส้ปูอัด ไส้แฮมชีส ไส้ไข่ดาว ไส้นูเทลล่า ฯลฯ

เคล็ดลับวิธีการทำแซนด์วิชเชิงการค้า เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์การขายให้พร้อม ได้แก่ เงินลงทุน โต๊ะ ถาดวางแซนด์วิช มีด ขนมปัง ไส้แซนด์วิชแบบต่างๆ พลาสติกใสสำหรับห่อแซนด์วิช สก็อตช์เทป ถุงพลาสติก

แซนด์วิชหลากหลายรสชาติ ผลงานผู้เข้าอบรม

ไส้แซนด์วิชสามารถนำไปดัดแปลงได้หลายสูตร ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน แต่ไม่ควรทำไส้แซนด์วิชที่แฉะเกินไป เพราะจะทำให้ของเหลวซึมลงไปในเนื้อขนมปัง ไม่น่ารับประทาน ควรเลือกใช้ขนมปังที่ใหม่ สด และนิ่มอยู่เสมอ ไม่ใช้ขนมปังเก่า และควรตัดขอบออกก่อน ควรทำขายในเวลาเช้า-สาย เพราะเหมาะเป็นอาหารเช้า

อบรมอาชีพการทำเครื่องดื่มสมุนไพร 

แซนด์วิชไส้ปูอัด

เตรียมส่วนผสมสำคัญคือ ไส้ปูอัด ใช้ปูอัด 200 กรัม (ฉีกเป็นเส้นแล้วสับหยาบๆ) แคร์รอต 1/2 ถ้วย (ขูดเป็นเส้นๆ แล้วสับหยาบๆ) มายองเนส 100 กรัม ขนมปังแผ่น (ตามชอบ)

วิธีทำแซนด์วิชไส้ปูอัด

1. ผสมปูอัด แคร์รอต และมายองเนส เข้าด้วยกัน (ถ้าต้องการหวานสามารถใส่น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม หรือน้ำตาลทรายได้)

2. ตักส่วนผสมไส้ปูอัดลงตรงกลางแผ่นขนมปัง (ปริมาณตามชอบ) เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน (แต่ไม่ต้องสุดขอบขนมปังเพื่อความสวยงามและป้องกันไส้ล้นออกมา)

3. ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่น ตัดเป็นชิ้น พร้อมเสิร์ฟ

อบรมอาชีพการทำชาสมุนไพร 

แซนด์วิชไส้รวมมิตร

ส่วนผสม ไส้รวมมิตร ประกอบด้วย ขนมปังโฮลวีต 2 แผ่น ผักสลัด ไส้กรอกไขมันต่ำ หั่นครึ่งยาว ชีสไขมันต่ำ 1 แผ่น ไข่ดาวน้ำไมโครเวฟ ซอสมะเขือเทศ (สูตรโซเดียมต่ำ) และผักสลัด

วิธีทำไส้รวมมิตร

1. วางผักสลัดลงไปบนขนมปัง ตามด้วยไส้กรอกชีส และไข่ดาวน้ำ ราดซอสมะเขือเทศตามชอบ นำขนมปังอีกแผ่นประกบลงไป

2. นำเข้าเตาอบอบแค่พอชีสละลาย สามารถใช้ไมโครเวฟหรือย่างบนกระทะเทฟล่อนก็ได้อร่อยเหมือนกัน

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก เฟซบุ๊ก : กศน.ตำบลผาบิ้ง, กศน.อำเภอวังสะพุง สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย