สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง คืนกำไรให้กับสมาชิก ทั้งปันผลและเฉลี่ยคืน

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชี 2560 มีกำไร 23 ล้าน ได้จัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับ เป็นเงินปันผล ร้อยละ 7 กับทั้งเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจต่างๆ

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด มีสมาชิก ณ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 3,008 คน มีทุนเรือนหุ้น 167 ล้าน เงินรับฝากจากสมาชิก 166 ล้าน มีทุนดำเนินงาน 464 ล้าน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ใน 4 ด้าน คือ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และ4.ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จากการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์มีผลประกอบการมีกำไร 23.49 ล้านบาท   กำไรดังกล่าว ได้จัดสรรตามข้อบังคับ เป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 4.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.28  ของกำไร จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกตามส่วนแห่งหุ้น ร้อยละ 7 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.17 จากกำไรสุทธิ และจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจที่สมาชิกได้มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น คืนตามส่วนจากที่สมาชิกมาซื้อปุ๋ย กระสอบละ 5 บาท คืนตามส่วนที่สมาชิกนำข้าวโพดมาขายให้กับสหกรณ์ ตันละ   300 บาท คืนตามส่วนแห่งการขายข้าวเปลือกให้กับสหกรณ์ ตันละ 100 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมให้กับกรรมการและสมาชิก จำนวน 1.5 ล้านบาท ทุนเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ 40,000 บาท ทุนส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 40,000 บาท และทุนเพื่อสวัสดิการของสมาชิกและสังคม 1.5 ล้านบาท

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เป็นต้นแบบของบรรดาสหกรณ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการได้บริหารงานมาอย่างโปร่งใส ด้วยการใช้             หลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงาน จนได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน       อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ก็มีข้อสังเกตุอยู่บ้างในด้านการกู้เงินจาก ธกส. เป็นการกู้ระหว่างปี 217 ล้าน         แม้สิ้นปีจะสามารถชำระได้เสร็จสิ้นทั้งจำนวน แต่หากสหกรณ์สามารถระดมทุนภายในจากสมาชิก         ทั้งในด้านทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ก็จะทำให้ประโยชน์ตกอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ทั้งจำนวน                 และที่น่าชื่นชม คือ สมาชิกมีวินัยทางการเงินต่อสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พิจารณาจากการที่สมาชิกสามารถชำระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ถึงร้อยละ 93.89 เป็นต้น