กยท. จัดพิธีประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรโปร่งใส มีความเป็นธรรม พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนต่อต้าน

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กยท.ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะร่วมมือองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ต่อต้านการคอรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย

       ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับการบริหารงานของผู้บริหาร และระดับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้ ด้านความพร้อมรับผิดต่อข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากนโยบายการบริหารหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้วยสิ่งสำคัญคือการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ กยท. ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การสร้างความเป็นธรรมต่อเกษตรกร ประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน และสุดท้ายคือ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ต้องไม่มีการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกร หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนทั้งองค์กร กยท. และขับเคลื่อนประเทศให้ไปในทิศทางที่ดีได้

สิ่งสำคัญ คือเราทุกคนต้องตระหนักรู้หน้าที่ของตนเอง ซึ่งชาวการยางแห่งประเทศไทยทุกคน มีความตั้งใจในการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกับให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร หน่วยงานเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่นให้หมดจากประเทศไทยให้ได้” ผวก.กยท. กล่าวทิ้งท้าย