มร.ชร.เปิดตัว “ราชภัฏเชียงรายโมเดล” พันธกิจสัมพันธ์สังคม-ยกคุณภาพชีวิตชุมชน

ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยถึงการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม “หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ หนึ่งนวัตกรรม” ให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของการวิจัยและพัฒนาตามเจตนารมณ์ของความเป็นราชภัฏในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น ว่า ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปจะเน้นการทำงานเชิงพื้นที่ โดยอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยลงพื้นที่ที่หน่วยงานของตนเองรับผิดชอบ พร้อมโมเดลต้นแบบ “ราชภัฏเชียงรายโมเดล : นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

อธิการบดี มร.ชร. กล่าวถึงที่มาของการกำหนดราชภัฏเชียงรายโมเดลฯ ว่า จากผลการสำรวจชุมชนพบว่า มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ช่วยยกระดับการผลิต เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย ตำรับยารักษาโรคที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล พันธกิจสัมพันธ์ของ มร.ชร.กับสังคม ต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งผลิตวัตถุดิบอย่างเพียงพอ มีความชำนาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและยาสมุนไพร เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการ ทำให้เกิดอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลาดจะมาหาถึงชุมชน เป็นเทคนิคของการส่งออกแบบไม่ส่งออก โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมเป็นธงนำ

“หลังจากได้โมเดลต้นแบบแล้ว ในปี 2562-2563 ทุกคณะ/สำนักวิชาจะได้นำราชภัฏเชียงรายโมเดลฯ ไปขยายผลใน 18 อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกคณะ/สำนักวิชารับผิดชอบดูแลต่อไป เป้าหมายภายในปี 2564 จังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต ทุกๆ อำเภอจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีอาหารปลอดภัยบริโภค มีแหล่งวัฒนธรรมล้ำค่า เป็นเมืองแห่งสมุนไพร มีความหลากหลายของภูมิปัญญา มีตำรับยารักษาโรค และแหล่งให้บริการทางการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยบนฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งใน จ.เชียงราย ล้วนมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรทางกายภาพและวัฒนธรรมที่รอการเจียระไนจาก มร.ชร. อยู่แล้วอย่างพร้อมพรั่ง” อธิการบดี มร.ชร.กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด