ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จังหวัดตราด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมในระดับสากล (ISO 56002) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute – MASCI) เป็นรายแรกของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบใบรับรองให้ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวแสดงความยินดีกับ ซีพีเอฟ โดย โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จ.ตราดของซีพีเอฟได้รับรอง ISO 56002 ในครั้งนี้เป็นผลจากกระบวนการจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงบริบทขององค์กร และบริบทของโลก ไปจนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรให้สูงขึ้น ต้นทุนลดลง รายได้เพิ่มขึ้น มาตรฐานนี้ยังครอบคลุมถึงการสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารนวัตกรรมขององค์กรตามแนวทางมาตรฐานISO 56002 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 56002 ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก ที่มีการปรับการดำเนินงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุคลากรคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่

โดยที่ผ่านมา โรงเพาะฟักลูกกุ้งมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน อาทิ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาพันธุ์ลูกกุ้ง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Hatchery 4.0 ระบบการผลิตลูกกุ้งอัจฉริยะ ควบคุมสั่งการและติดตามผลด้วยระบอัตโนมัติ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ในโครงการ “3W Shrimp (GIH) เพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมกุ้งไทย” ที่ใช้กรรมวิธีทางเลือกใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสารชีวโมเลกุล เพื่อมาทดแทนกระบวนการตัดตาแม่พันธุ์กุ้งและสนับสนุนการดำเนินการตามหลัก Animal Welfare

โครงการ “Fast & Fit Fry Model” การจัดการอนุบาลลูกกุ้งด้วยการปรับรูปแบบการให้อาหารชนิดแพลงก์ตอนพืช และการนำ Bio-floc มาช่วยปรับคุณภาพน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านสังคม จากการดำเนินโครงการ “น้ำคือชีวิต” ที่ร่วมมือกับชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำดื่ม สร้างอาชีพและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนจนเกิดเป็นวิสาหกิจน้ำดื่มชุมชน

“ระบบการจัดการนวัฒกรรมที่ดี ได้มาตรฐานโลกจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่างๆ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้การที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง จ.ตราด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 56002 จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆในสายธุรกิจสัตว์น้ำเอง และหน่วยงานอื่นๆ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกได้” น.สพ. สุจินต์ กล่าว

ทั้งนี้ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จังหวัดตราด เป็นหน่วยงานของซีพีเอฟที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง และการจัดการห่วงโซ่การผลิตธุรกิจการเลี้ยงกุ้งแบบครบวงจร และได้รับการรับระบบการจัดการต่างๆ มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิผล อาทิ ISO9001:2015 ISO14001:2015และมรท.8001:2563 ขณะที่มาตรฐาน ISO 56002 เป็นมาตรฐานที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยก่อนหน้านี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา ของซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย