กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ครบรอบ 107

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ครบรอบ 107 ปีการสหกรณ์ไทยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

โดยเริ่มต้นในช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้า และปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม และพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พิธีกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 107 ปี การสหกรณ์ไทย ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกรพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรก รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน ที่ได้รับความสำเร็จในการดำเนินงานประเทศต่าง ๆ มาแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ให้กำเนิด “สหกรณ์”ในประเทศไทย พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ยังเป็นผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการการสร้างความผาสุกแก่ประชาชนเพื่อการกินดีอยู่ดี เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ

ปัจจุบันในประเทศไทยมีสหกรณ์มากกว่า 7,000 แห่ง สมาชิก 12 ล้านครอบครัว มีการแบ่งประเภทสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก จนทำให้จำนวนสหกรณ์ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลกำไรของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้มีความกินดีอยู่ดี และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากจวบจนถึงปัจจุบัน