SUN ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักไร่ตะวันหวาน สู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตรยุคใหม่

0บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สินค้าแปรรูปพืชผลทางการเกษตรแปรรูป ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

คุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกไปจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศ ใน 8 ภูมิภาคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดหวานแช่แข็ง กลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน ในประเทศและที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมาย KC ในปี 2560 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอีกขั้นหนึ่ง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สัดส่วนลงทุน และสภาพคล่องให้สูงขึ้น รวมถึงรองรับกับการขยายงานด้านธุรกิจและแผนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต

คุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า SUN มุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ และส่งเสริมศักยภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2555 บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้เกษตรกร และริเริ่มการทำ Smart Farming ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวาน ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมทำ Contract Farming กับบริษัท กว่า 20,000 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ โดยบริษัทจะส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่การนำดินในพื้นที่ปลูกมาวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การปลูกโดยใช้วิธีย้ายกล้าเพื่อให้ได้จำนวนตันต่อไร่มากขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด การวางระบบน้ำหยดในแปลงปลูกเพื่อให้ต้นข้าวโพดได้รับความชื้นที่เหมาะสมและสามารถให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยด รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ในช่วงการเพาะปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่โรงงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และแก้ไขพื้นฐานด้านการเกษตรของประเทศไทย ในปี 2566 บริษัทจึงได้จัดงานวันข้าวโพดหวานขึ้น เป็นครั้งที่ 7 บนพื้นที่ไร่ตะวันหวาน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับนักวิชาการ เครือข่ายภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming มาช่วยเกษตรกรบริหารจัดการไร่ในมิติต่างๆ เช่น การนำแอปพลิเคชั่น มาใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศ ความเร็วลม ฝน และอุณหภูมิ และวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น ปุ๋ยไม่เพียงพอ น้ำท่วม มีแมลงเข้ามา ก็จะปรากฏเป็นภาพถ่ายที่สื่อชัดเจนและระบุพิกัดได้ ช่วยให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ดี

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้สัมผัสวิถีการเกษตรครบวงจร และสาธิตการใช้นวัตกรรมการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ รถเก็บเกี่ยว โดรนการเกษตร พร้อมด้วยบูธนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สกายวีไอวี จำกัด เป็นต้น ณ ไร่ตะวันหวาน ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทยังเดินหน้าธุรกิจให้ตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายยอดรายได้ เติบโต 10-15% ซึ่งรายได้หลักมาจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ที่แตกไลน์สินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทยังคงขับเคลื่อนองค์กร โดยมองหน้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ และผสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการด้านต่างๆ อาทิ โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชเกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้วัสดุหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร และต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และยึดหลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ส่งมอบของตรงเวลา ขยายตลาดการค้าสู่ผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการดำเนินงานทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มพนักงาน เกษตรกร ชุมชน และสังคม โดยแบ่งปันสิ่งที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-783-6201

ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวรรณญารัตน์ ยชนะ เลขานุการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)