“กศน.อำเภอพุทธมณฑล” ส่งเสริม ชุมชนดีมีสุขด้วยวิถีพอเพียง

“ตำบลมหาสวัสดิ์” นับเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพราะได้แรงสนับสนุนจาก กศน.อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำชาวบ้านไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติร่วมกัน สร้างกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริง

กศน.อำเภอพุทธมณฑลจัดกิจกรรมอบรมที่บ้านศาลาดิน 

กศน.อำเภอพุทธมณฑล

กศน.อำเภอพุทธมณฑล ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม อาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน และศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ให้คุณภาพมาตรฐานสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ (ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน) หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ จัดหลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะความรู้ นำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ของตนเองและครอบครัว เช่น หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าจากหวายเทียม หลักสูตรวิชางานผ้า (เป้-คาด-อก) หลักสูตรวิชาผ้าด้นมือ (การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า) ฯลฯ

กศน. ร่วมโครงการปลูกไม้ลดโลกร้อนกับภาคีเครือข่าย

ขณะเดียวกัน กศน.อำเภอพุทธมณฑล รับมอบ ร้านรัฐประชาสุขใจ Shop ในโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น จากผู้แทน ททท. สำนักงานราชบุรี โดยร้านดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน กศน. ต่อไป

ที่ผ่านมา กศน.อำเภอพุทธมณฑล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เข้าใจ ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตพึ่งพาตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การปลูกพืชผักสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว

อบรมการปลูกพืชในเศษวัสดุ

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์    

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เป็นที่ดินที่ได้รับการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ดินทำกินแล้ว ยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนประกอบอาชีพและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนยึดอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีรายได้ มีอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดี

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง เป็นวิทยากรอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่ใช้เวลาว่างนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น มะม่วง กล้วย ฯลฯ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่มาแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้คุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน หน่วยงานของรัฐ เช่น กศน.อำเภอพุทธมณฑลเข้ามาสนับสนุนความรู้เพิ่มเติม โดยการจัดอบรมความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล

กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ จัดอบรมอาชีพระยะสั้น ทำกระเป๋าคาดอก 

ชุมชนบ้านศาลาดิน

ชุมชนเกษตรกรบ้านศาลาดิน ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ เคยประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย น้ำเค็มหนุนสูง และมีผักตบชวามาก ทำให้คลองมหาสวัสดิ์เนื้อที่ 28 กิโลเมตร ใช้การไม่ได้ ชาวบ้านในชุมชนภายใต้การนำของ นายวันชัย สวัสดิ์แดง ร่วมมือกับภาครัฐ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวันชัยเป็นแกนนำแก้ปัญหาผักตบชวาแน่นลำคลอง ด้วยการรับซื้อผักตบชวาตากแห้ง จากชาวบ้านเพื่อนำมาผลิตเป็นดินพร้อมปลูก ประกอบด้วย ผักตบหั่นตากแห้ง หน้าดินนาบดป่น ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ นำวัตถุดิบทั้งหมดมาคลุกเคล้ารวมกันรวมกับปุ๋ยหมักของกรมพัฒนาที่ดิน วิธีนี้ช่วยลดขยะผักตบชวา แปรรูปเป็นสินค้าที่สร้างรายได้งามสู่ชุมชนแล้ว ยังใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 บำบัดน้ำเสียในลำคลองตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินอีกด้วย

ครู กศน. เยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์

นอกจากนี้ นายวันชัยยังรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ติดตั้งบ่อดักจับไขมันจากครัวเรือนแก้ปัญหาน้ำเสีย ทำให้สภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ดีขึ้น และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบตลาดน้ำ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง ที่ผ่านมา “ศาลาดิน” ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดนครปฐม และได้รับการยกระดับให้เป็น 1 ใน 9 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ปี 2560

ปัจจุบัน นายวันชัยแกนนำชุมชนบ้านศาลาดิน และรองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลมหาสวัสดิ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และความรู้ด้านต่างๆ เช่น การบริหารการจัดการน้ำ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ความรู้ด้านการทำข้าวตังและไข่เค็ม การนำผลผลิตจากชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าในรูปแบบต่างๆ

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง พาแขกเยี่ยมชมบ้านศาลาดิน

นายวันชัยปราชญ์ชาวบ้าน ผู้พลิกฟื้นผืนน้ำ คลองมหาสวัสดิ์จากเดิมที่มีผักตบชวา ให้เป็นคลองสวย ส่งเสริมอาชีพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนบ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ ขณะเดียวกัน นายวันชัยทำหน้าที่เป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ กศน.อำเภอพุทธมณฑล มาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การนำผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

บ้านศาลาดิน จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าว จากเฟซบุ๊ก กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และ บ้านศาลาดิน นครปฐม