เรียนศิลปะสร้างอาชีพ กับ “ ศกภ.” (วิทยาลัยในวัง)

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงาน กศน. ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาอาชีพให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุข สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติต่อไป

หัวโขน 1 ใน 10 ศิลปะช่างสิบหมู่

ศกภ. (วิทยาลัยในวัง)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก หรือ ศกภ. (วิทยาลัยในวัง) เป็นสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน้นจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

วิทยาลัยในวัง เป็นหน่วยงานในความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวังและสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้คนไทยเกิดความรัก ความศรัทธา ร่วม “สืบสาน รักษา ต่อยอด” งานศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นหลัง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในลักษณะการเรียนรู้ตามอัธยาศัย นำผลิตภัณฑ์ผลงานนักศึกษามาจัดแสดงและจำหน่ายในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การสาธิตงานศิลปะต่างๆ เช่น ภาพจิตรกรรมไทย หัวโขน ปักผ้าด้วยไหมสี ฯลฯ ซึ่งงานประณีตศิลป์เหล่านี้ เหมาะเป็นของขวัญของฝากอันทรงคุณค่า

งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 22 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง” จัดระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยในวังได้นำเสนอผลงานวิชาการ สาธิตการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การเขียนลายไทยเบื้องต้น และงานประคบทอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานดังกล่าว

ขนมไทยโบราณ

หลักสูตรการอบรม

วิทยาลัยในวังได้จัดอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะความชำนาญและนำไปประกอบอาชีพได้ โดยสาขาวิชาชีพช่างสิบหมู่ ได้แก่ หมู่ช่างปั้น (งานประติมากรรมไทย) หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย) ฯลฯ และจัดการเรียนรู้วิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยในอดีต (งานในวังฝ่ายหญิง) หลักสูตรอาหารว่างชาววัง ขนมไทยชาววัง อาหารไทย ร้อยมาลัย บายสี ใบตอง จัดดอกไม้สด แกะสลักของอ่อน เครื่องแขวน เครื่องหอมชาววัง ฯลฯ

ในปีนี้ วิทยาลัยในวังได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ได้แก่ วิชาขนมไทย วิชาขนมอบฝรั่ง วิชางานเขียนศิลปะลวดลายไทยบนเครื่องเคลือบ วิชาวาดภาพสีน้ำ วิชาประคบทอง วิชาหัตถกรรมผ้าด้นมือ วิชางานช่างหุ่นละครเล็ก วิชาหุ่นกระบอกไทย ฯลฯ โดยคาดหวังว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน

งานลงรักปิดทอง

อบรมศิลปะสร้างอาชีพ

ในเรือนจำพิเศษธนบุรี

วิทยาลัยในวัง ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในเรือนจำต่างๆ โดยเริ่มนำร่องแห่งแรกที่เรือนจำพิเศษธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเพิ่มทักษะวิชาชีพ สร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมและตลาดแรงงาน

ชื่นชมผลงานศิลปะฝีมือผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขังที่เรียนจบหลักสูตรงานศิลปะกับวิทยาลัยในวัง

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยในวัง สาขาเรือนจำพิเศษธนบุรี จัดการศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 800-1,000 ชั่วโมง เช่น วิชางานจิตรกรรมไทย วิชางานช่างหุ่นละครเล็ก วิชางานเขียนภาพสีน้ำ วิชางานเขียนภาพสีน้ำมัน ฯลฯ โดย นายธนรัตน์ ตั้งสัตย์ธรรม นายพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด นายประมวล ศิริวงษ์ และ นายอรรคพล แซ่โค้ว ทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้สอนประจำวิชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้

หุ่นกระบอก ฝีมือผู้ต้องขังที่อบรมความรู้จากวิทยาลัยในวัง

การนำศิลปะมาใช้กล่อมเกลาจิตใจผู้ต้องขัง เกิดจากแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยในวัง เปิดฝึกอบรมช่างสิบหมู่ขึ้น โดยคัดกรองผู้ต้องขังที่มีทักษะด้านช่างเข้ามาฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ ได้ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมิให้สูญหาย และเป็นแหล่งผลิตช่างศิลป์ฝีมือดีแล้ว การทำงานศิลปะยังช่วยกล่อมเกลาและฟื้นฟูพัฒนานิสัยผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองที่ดี มีอาชีพและรายได้ติดตัว คืนสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

ผู้ต้องขังที่เรียนงานจิตรกรรม

ส่งเสริมการศึกษาศิลปะ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วิทยาลัยในวัง ภายใต้การนำของ นางสาวพัสสรณ์สิริ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศกภ. (วิทยาลัยในวัง) ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายหลายแห่ง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน วัดดงละคร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ ฯลฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่ และวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ และศิลปวัฒนธรรมไทย แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือดูแลผู้พิการ ประชาชนทั่วไป

วิทยาลัยในวังจัดการศึกษาศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างอาชีพ เพื่อการมีงานทำตลอดทั้งปี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ได้ที่ เฟซบุ๊ก : ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เลขที่ 301 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เบอร์โทร. 02-431-3623 ในวันและเวลาราชการ

งานปั้น

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก เฟซบุ๊ก : ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง และสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ