“แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ตลุกกลางทุ่ง” ตาก ต้นแบบสร้างรายได้และความเข้มแข็ง

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยดำเนินการผลิต แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ครบวงจรในรูปแบบกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และความเข้มแข็งให้กับชุมชน นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก 32 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 405 ไร่ โดยมี นายวุฒิภัทร ราชโยธิน เป็นประธานกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลตลุกลางทุ่งอีก 250 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกรวม 1,500 ไร่ ซึ่งทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ตลุกกลางทุ่ง และกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลตลุกลางทุ่งได้รับมาตรฐาน Organic Thailand แล้ว

ด้านสถานการณ์การผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ตลุกกลางทุ่ง พบว่า เกษตรกรสมาชิกกลุ่มจะทำการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ปีละ 1 ครั้ง โดยพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์พิษณุโลก 80 นิยมเพาะปลูกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำหรับในปีเพาะปลูก 2565/66 พบว่า ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ตลุกกลางทุ่ง ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,330.87 บาท/ไร่/ปี ให้ผลผลิตรวม 190 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 470 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลผลิตร้อยละ 90 จะนำไปแปรรูปข้าวสารบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ภายใต้แบรนด์ “ข้าวเมืองตาก” ส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านทางหน้าร้านในอำเภอเมืองตาก และตลาดออนไลน์

ท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเข้าศึกษาดูงานสามารถสอบถามได้ที่ คุณวุฒิภัทร ราชโยธิน โทร. 080-945-6817