กรมประมง ลงนาม MOU ม.กาฬสินธุ์ ยกระดับการประมงไทยสู่การพัฒนาอย่างมีศักยภาพ

กรมประมงร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อเกิดการบูรณาการร่วมกันในด้านการพัฒนา การประมงของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้ลงนามฯ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีขอบเขตความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านประมง งานวิชาการอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ดำเนินงานโดยผ่านโครงการย่อยภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ MOU ฉบับนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้ง ร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร และความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการประมง เป็นการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพภาคประมงของประเทศไทยต่อไป

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมประมง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการประมง และงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้มีมติร่วมกันในการประชุม กำหนดกิจกรรมเริ่มต้น 3 กิจกรรม ได้แก่

1. การพัฒนาบุคลากรกรมประมงให้มีคุณวุฒิและสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยใช้รูปแบบของ Adult Learning ทั้งแบบ Degree and Non-Degree

2. การร่วมทำวิจัยและบริการแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้น จากความยากจนผ่านภารกิจของมหาวิทยาลัยและกรมประมง

3. การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทุกมิติ
ซึ่งอธิบดีกรมประมง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของภารกิจทั้ง 3 ข้อ ให้สามารถปฏิบัติได้โดยเร็ว และทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการผลักดันจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เป็นเมืองมั่งคั่งด้วยการพัฒนาอาชีพประมง และอาชีพอื่น ๆ ด้านการเกษตร

อธิบดีกรมประมง กล่าวปิดท้ายว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือกันภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งสองฝ่าย โดยเกิดการบูรณาการทรัพยากรทางด้านการวิจัยและบุคลากรด้านการประมงร่วมกัน และได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย พัฒนา เพื่อช่วยให้การประมงของประเทศไทยก้าวหน้าต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้บริหารจากกรมประมง ถือโอกาสแสดงความยินดีต่อนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เนื่องในวาระที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และกรมประมง มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เป็นรูปธรรมและร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในพื้นที่เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ต่อไป