ฝึกเด็กช่างยุคใหม่เรียนรู้เกษตรยั่งยืน เพิ่มมูลค่าผลผลิต-สร้างรายได้พัฒนาศก.ชุมชน

นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คือการมุ่งเน้นการสร้างอาชีพการเกษตรให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปูพื้นฐานให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่เรียนมายึดเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต

สำหรับสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ จะเน้นการฝึกให้นักศึกษามีการออกแบบวิธีทำงานจริง สร้างอุปกรณ์การเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดค้นวิธีการลดต้นทุนการทำเกษตรจากวิถีท้องถิ่น ประสานความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรม-พาณิชยกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตผ่านการแปรรูป สร้างช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอันเป็นการสร้างรายได้

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ได้ร่วมโครงการอีสานเหนือเกษตรพลัส ด้วยการปลูกข่า-ตะไคร้ ทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการปลูกลงในกระสอบปุ๋ย แทนการปลูกแบบปักลงดิน ซึ่งจะช่วยในการบำรุงดูแลรักษาได้ง่าย

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการเรียนรู้สู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้งานด้านการเกษตรผสมผสานการปลูกพืชสมุนไพร เรียนรู้การทำเกษตรยั่งยืน ผ่านองค์ความรู้ตามหลักสูตรที่เรียนมา โดยวิทยาลัยจะสนับสนุนที่ดินให้แต่ละสาขาวิชา 6-10 ไร่ พร้อมเงินทุน 200,000 บาท เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาสร้างผลผลิต ตลอดจนสรุปงบฯ กำไรขาดทุนสิ้นปีของโครงการ เพื่อหาทีมสุดยอด และจะได้นำปัญหา-อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถอดรหัสการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด