สภาเกษตรกรนำร่อง ช่วยรัฐตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS (Participatory Guarantee System) เป็นงานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในระดับแนวราบของเกษตรกรเอง โดยมีองค์กรที่ทำหน้าที่นี้ก็คือมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยดำเนินงานมานานจนเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับบน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของระบบ PGS นั้นคือ การมีวิสัยทัศน์ร่วม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นต่อกัน กระบวนการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงในแนวราบ เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ ระบบการทำงานไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้   สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการระดมความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องระบบ PGS ทุกองค์กร อาทิ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย , กรีนเนท , มูลนิธิเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นต้น ให้ความเห็นตรงกันว่าควรขยายผล

โดยเริ่มจากจังหวัดที่มีความพร้อม คือ จันทบุรี นำร่องขับเคลื่อนจนมีการรับรองสินค้าของตนเอง หลากหลายและกว้างขวาง เป้าหมายต่อไปคือจังหวัดภูเก็ต   อย่างไรก็ตาม การประสานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ ยังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่นี้ สภาเกษตรกรฯจึงได้เข้ามาเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือให้เกิดการคุยกัน ปรึกษา สร้างความเข้าใจ กำหนดแนวทางทำงานร่วมกัน ลดความเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ ในอนาคตจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นระบบการตรวจรับรองของประเทศไทยต่อไป