กรมประมง…เผยรายชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง 5 สาขา เตรียมเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2566

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ ยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยในปี 2566 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นพระราชพิธี ที่มีความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้เกษตรกรได้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างพัฒนาผลงานให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติต่อไป

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า…ในส่วนของ กรมประมง ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศด้านการประมง เป็นประจำในทุกปี โดยผ่านกระบวนการสรรหา ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อให้ได้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมและมีคุณภาพอย่างแท้จริง สำหรับผลการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการประมง ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 5 สาขา แบ่งออกเป็นประเภทเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย

1) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ จังหวัดนครปฐม

2) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายสุชาติ ศรีประสม จังหวัดชลบุรี

3) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์มโนพณิช จังหวัดราชบุรี

ประเภทสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการประมง จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงพื้นบ้านปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการประมงที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเชิงประจักษ์ทั้งในด้านมีความคิดริเริ่ม กล้าฟันฝ่าอุปสรรค มีความเป็นผู้นำ เสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการประมง ดำเนินกิจการทางด้านการเกษตรอย่างขยันขันแข็ง เพื่อให้กิจการด้านการเกษตรประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเกิดความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร

อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า…กรมประมงขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลทุกสาขา และขอยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต