กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 ขยายผลการปลูกฝังหลักวิธีการสหกรณ์สู่เยาวชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560             สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกฝังแนวความคิด หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เยาวชน และพระราชทานแนวทางในการส่งเสริมการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน เตรียมตรวจประเมินโรงเรียน ที่มีผลงานและการจัดกิจกรรมการสอนวิชาสหกรณ์ที่เป็นเลิศ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้จนประสบผลสำเร็จ รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจการสหกรณ์เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 158 โรงเรียน  ในพื้นที่  35 จังหวัด โดยพัฒนาคู่มือการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน จัดอบรมให้ความรู้การสหกรณ์และนิเทศคู่มือแก่ครู ตชด. ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา  ต่อมาได้มีการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมทั้งอบรมการใช้คู่มือการสอนวิชาสหกรณ์ให้กับครูผู้สอนสหกรณ์ทั่วประเทศ ปีละประมาณ 800– 1,000 คน

ในปี 2551 ได้มีการประเมินโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ประเมิน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ให้กับนักเรียน  มีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ทั่วประเทศจำนวน 1,097 โรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีการจัดประกวดโรงเรียนต้นแบบ  เพื่อหา Best Practice ของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  โดยมีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิด รูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนระหว่างกัน

ซึ่งสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการรับสมัครโรงเรียนต้นแบบ กำหนดเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ดีเด่นในเขตภูมิภาค รวม 60 โรงเรียน

สำหรับในปี 2560 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีโครงการจัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในสถานศึกษา  ประเภทการประกวดและรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ กพด.) ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมัครเข้ารับการประเมิน 3 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน  พระปริยัติธรรม กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กลุ่มโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การประกวดประเภทที่ 2 คือ โรงเรียนภายนอกโครงการ กพด. ที่นำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มาขยายผล และได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการสมัครเข้ารับการประเมิน 1 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่มีการประเมินตั้งแต่ปี 2551-2559 และชนะเลิศการประกวดโรงเรียนที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในปี 2560

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปีนี้ จะพิจารณาจาก 4 ด้าน ได้แก่  ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน ต้องมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์  ด้านที่ 2 งานวิชาการและกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  โดยจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน การพัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการงานสหกรณ์ในโรงเรียน ครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ในโรงเรียน และด้านที่ 4 ความสำเร็จของสหกรณ์ในโรงเรียน และความดีเด่นของสหกรณ์         ในโรงเรียน

ขณะนี้ได้มีการเปิดรับโรงเรียนที่สนใจสมัครร่วมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยการดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และดูรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้จากเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/cooptrain ในหัวข้อ “ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560” พร้อมทั้งกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบ             ส่งไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละภูมิภาค และจะมีการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์  เบื้องต้นจะคัดกรองจากใบสมัคร  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเอกสารแล้ว จะเชิญครูสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอเพิ่มเติม ก่อนจะมีการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนในระดับภาค โดยการประเมินสภาพการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนจริง เพื่อให้คะแนนตามลำดับคะแนนที่ 1 – 4   ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน ก่อนจะประกาศผลการประกวด ทางเว็บไซด์  http://web.cpd.go.th/cooptrain

ในวันที่ 25 กันยายน 2560 และมีพิธีมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ซึ่งรางวัลที่จะได้รับแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ซึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 17,000 บาท และรางวัลที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท