เรียนรู้อาชีพ ทำกินได้ ทำขายรวย กับศูนย์วงเดือนฯ

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรในจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ทรงพระราชทานชื่อว่า “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแปลงดังกล่าว

ทุกวันนี้ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ มีบทบาทหน้าที่ เป็นศูนย์สาธิต ทดลอง จัดแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และโครงการพระราชดำริ ฝึกอบรมอาชีพ ร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านอาหารคาวหวานของจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวโดยใช้หลัก Reuse ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้แก่ผู้รับบริการ เครือข่าย และประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและคณะ เยี่ยมชมร้านค้าของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

ทำงานร่วมภาคีเครือข่าย

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น หลักสูตรการประกอบขนมอบ ประเภทคุกกี้และเค้ก หลักสูตรการประกอบขนมปัง หลักสูตรการประกอบอาหารไทย เป็นต้น

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ที่ผ่านมา ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ภายในสถานศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยทำการสำรวจความต้องการเรียนรู้วิชาชีพ พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น หลักสูตรขนมเปี๊ยะกุหลาบ หลักสูตรขนมทองเอกเม็ดบัว หลักสูตรวุ้นเวียดนาม หลักสูตรเครื่องแขวน หลักสูตรช่อดอกไม้ตุ๊กตาสื่อรัก เป็นต้น

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้นำนวัตกรรมรูปแบบใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ผ่านคิวอาร์โค้ด คลิปวิดีโอ ยูทูบ และนวัตกรรม VR (360 องศา) สื่อออนไลน์ รูปแบบ PLATFORM GOOGLE FORM ผ่านสื่อออนไลน์ ฯลฯ ช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของประชาชน ได้ทุกที่ทุกเวลา

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ฝึกอบรมการทำ “ขนมทองเอก” ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ขณะเดียวกัน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้เพิ่มแหล่งเรียนรู้เครือข่ายให้มากขึ้นโดยจัดให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกรูปแบบ พัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย หลักสูตร การประกอบขนมอบ ที่เน้น Up – skil การพัฒนาเพื่อยกระดับหลักสูตรอาชีพเดิม และ Re – skill การสร้างกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรอาชีพแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่าย การตลาด ตลอดจนการดำเนินการในเชิงธุรกิจจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาผู้ประกอบขนมอบ จัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตามแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบขนมอบ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรร่วมมือจัดฝึกอบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

วุ้นกะทิดอกไม้
เค้กมะยงชิด

ขนมวงเดือนดารา

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรขนมวงเดือนดารา ซึ่งเป็นขนมเอกลักษณ์ประจำศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจและการสาธิตให้กับประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านสื่อเอกสาร และสื่อคลิปวิดีโอ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบขนมวงเดือนดารา ผู้เรียนมีความสุข นำความรู้ไปทำรับประทานในครอบครัว ตลอดจนนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว สร้างอาชีพใหม่แก่ผู้เรียนที่ไม่มีอาชีพและว่างงานไม่มีรายได้ประจำ แม้ไม่มีหน้าร้านก็สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ใครๆ ก็สามารถทำขนมวงเดือนดาราได้ เริ่มจากจัดเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ หัวกะทิ 460 กรัม เม็ดบัวนึ่งสุก 125 กรัม น้ำตาลทราย 300 กรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์คั่วแล้ว 200 กรัม ไข่แดง 6 ฟอง (ไข่ไก่ใช้ 4 ฟอง+ไข่เป็ด 2 ฟอง) สีเหลืองไข่ ผงทองสำหรับทำขนม เม็ดน้ำตาลสีทองสำหรับตกแต่งขนม

“ขนมวงเดือนดารา” เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

ขั้นตอนการทำขนมวงเดือนดารา เริ่มจากปั่นกะทิกับเม็ดบัวบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น เทลงกระทะทองตั้งไฟคนให้เข้ากัน ใส่น้ำตาลทรายเคี่ยวพอข้นดับไฟพักไว้พออุ่น ค่อยๆ ใส่ไข่แดงกวนให้เข้ากัน เติมสีเหลืองไข่แต่งสีให้สวยแล้วค่อยๆ ร่อนแป้งกวนพอให้เข้ากันดี ใช้ไฟอ่อนๆ กวนพอแป้งร่อนจากกระทะถึงยกลง นวดขนมจนเนื้อขนมเนียน พักขนมให้อุ่นตักเป็นก้อนกลมๆ

การประกอบรูปทรงขนมวงเดือนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. กดเนื้อขนมลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกลมรูปช่อดอกเข็มให้คมชัด ขั้นตอนที่ 2. นำตัวขนมออกจากพิมพ์ซิลิโคนแล้วนำพิมพ์ตัดขนมดวงจันทร์เสี้ยว มาตัดขนมให้เป็นรูปดวงจันทร์ ขั้นตอนที่ 3. นำตัวขนมไปรีดในแผ่นพลาสติกให้เนื้อขนมไม่หนามาก จากนั้นใช้พิมพ์ดวงดาวกดตัวขนม ขั้นตอนที่ 4. วางขนมรูปดวงดาวลงบนขนมรูปดวงจันทร์เสี้ยว กดเล็กน้อยให้ขนมติดกัน ขั้นตอนที่ 5. ปัดด้วยผงทองให้ทั่วตัวขนมวางเม็ดน้ำตาลสีทองลงตรงกลางขนมรูปดวงดาว กดเบาๆ

ขนมไทยมงคล

เพียงเท่านี้ก็ได้ขนมวงเดือนแสนอร่อยพร้อมนำไปจำหน่ายแล้ว ขนม “วงเดือนดารา” ประยุกต์มาจากขนมทองเอก ซึ่งเป็นขนมไทยมงคลในตระกูลทอง ดังนั้น ขนมวงเดือนดารา จัดเป็นขนมมงคล สามารถนำไปใช้ได้ทุกงานมงคล สำหรับประชาชนที่สนใจฝึกอบรมอาชีพกับศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมปฏิบัติการ โทร. 056-510-688 ต่อ 15 เฟซบุ๊ก : ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และ Line Official @576swmpf

……………

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก เฟซบุ๊ก : ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์