มสด.โชว์ นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลักดันต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อชุมชน

ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง กิจกรรมการสัมมนา “สวนดุสิตก้าวหน้าด้วยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ว่า มสด.มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงจัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ขึ้น

ผศ.ดร.ชนะศึก กล่าวต่อว่า หน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้จัดโครงการสัมมนานี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก อันเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

ผศ.ดร. ชนะศึก กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานสวนดุสิตก้าวหน้าฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนวัตกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ และด้านพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ของบุคลากรและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น ด้านนโยบาย การคิดแอพพลิเคชั่นระบบนำเที่ยวแบบครบวงจรในจังหวัดราชบุรีผ่านสมาร์ตโฟน ด้านสาธารณะ การผลิตปุ๋ยนาโนซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

ผศ.ดร. ชนะศึก กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นยังจัดแสดง ผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้จริง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ UNI เครื่องหมายการค้าของกราฟิกไซต์ และโฮมเบเกอรี่ ภารกิจข้างต้น จึงถือเป็นการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยออกมาประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกได้รับรู้ พร้อมทั้งเป็นการรับทราบนโยบายและแนวทางในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากผู้บริหารในระดับสูงของประเทศไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ก่อให้เกิดบุคลากรและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและสามารถนำงานวิจัยไปต่อยอดได้ อันเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ชุมชน สังคมและประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด