เดินหน้าโครงการ”ตามรอยเท้าพ่อ”

นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับชุมชนใน 17 อำเภอ จำนวน 199 ชุมชน ที่หอประชุม จังหวัดสุรินทร์ ในการขอรับเงินอุดหนุนจาก สนง.เกษตร จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี โดยการน้อมนำหลักทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ โดยแต่ละชุมชนจะได้รับการจัดสรรงบฯ แห่งละ 2.5 ล้านบาท

นายอเนก กล่าวว่า หลังจากได้อนุมัติโอนเงินมาให้ 199 ชุมชน จำนวน 216 โครงการ งบประมาณ 497 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 50% ภายใน 28 กรกฎาคม และต้องเบิกจ่ายให้ได้ 100% ภายในสิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับฐานราก โดยเน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด