กยท. มอบทุนศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านยางพารา แก่บุตรชาวสวนยาง รวม 4 ล้านบาท

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน รวม 4,000,000 บาท มอบบุตรชาวสวนยางศึกษาต่อหลักสูตรด้านยางพารา หวังพัฒนาอาชีพ ต่อยอดนวัตกรรมในวงการยาง พร้อมเปิดรับสมัคร ถึง 14 กรกฎาคม นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. จัดทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านยางพารา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ถือเป็นสวัสดิการหนึ่งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ส่งเสริมให้บุตรของชาวสวนยางมีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มความสามารถสำหรับพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง สร้างบุคลากรในท้องถิ่นสู่วงการยางพารา ต่อยอดไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. เปิดให้ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่ 1 มิถุนายน จนถึง
14 กรกฎาคม 2566 ณ กยท. ทั่วประเทศ ตามสาขาที่สวนยางตั้งอยู่ ในวันและเวลาราชการ โดยย้ำว่าผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาและหลักสูตรที่ กยท. กำหนดเท่านั้น

สำหรับสถานศึกษาและหลักสูตรที่ กยท. กำหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.แพร่ สาขาวิชาเกษตร
ป่าไม้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาวนศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 ทุน) ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ และ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ทั้งนี้ สามารถสอบถามคุณสมบัติของบุตรผู้ขอรับทุนการศึกษา ข้อมูลรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ทุกจังหวัด/สาขา หรือ โทร. 0-2433-2222 ต่อ 245 กองสวัสดิการเกษตรกร และขอรับใบสมัครได้ที่ กยท.ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th