มพ.ตั้งเป้ามหา’ลัยแห่งการประกอบการ ดันงานวิจัยต่อยอดเทคโน-นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ศ. (พิเศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า มพ. ได้ทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขึ้น เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกอง รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลมาอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปี และพร้อมต่อยอดส่งต่อขยายผลของโครงการ ให้เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของต้นทุนทรัพยากรทางความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ยกระดับเป็นนวัตกรรม การเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา การปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของภาคเหนือ

อธิการบดี มพ.กล่าวอีกว่า ในปี พ.ศ. 2560 นี้ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการแก่นิสิต, กิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมพร้อมพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน, กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุนงบฯ ดำเนินการแก่ผู้ประกอบการตามเงื่อนไขของโครงการเพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

“มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยศูนย์ประสานงานโครงการ ม.พะเยา จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักวิจัย ทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานข้อมูลความต้องการระหว่างสถานประกอบการกับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายในการดำเนินโครงการ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ” อธิการบดี มพ.กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด