สมาคมด้านปศุสัตว์ไทยเดินหน้าส่งเสริม GLP ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยรับเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงานยกย่องและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนำแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน (Good Labour Practices: GLP) ไปส่งเสริมในฟาร์ม       ปศุสัตว์อย่างจริงจัง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ด้านสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกฟาร์มไก่เนื้อได้นำหลักการ GLP ไปใช้ในฟาร์มไก่แล้ว ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเตรียมขยายผลต่อในฟาร์มสุกร เตรียมทำหลัก GLP สำหรับฟาร์มสุกรแล้วเสร็จภายในปีนี้

นายประเสริฐ อนุชิราชีวะ เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมปศุสัตว์และสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา และได้ร่วมพัฒนาวิทยากรด้าน GLP เพื่อช่วยเผยแพร่และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มีการจัดการแรงงานที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำหรับปีนี้ สมาคมฯ ยังเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการ ฟาร์มของสมาชิกทั่วประเทศสามารถดูแลจัดการแรงงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง GLP เพื่อให้ฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการส่งออกสามารถดำเนินการสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้บรรจุหลัก GLP อยู่ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (Good Agriculture Practices for broiler farms: GAP) ด้วย

“การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานมีความสำคัญต่อการดำเนินฟาร์มในปัจจุบัน ช่วยพัฒนาฟาร์มไก่เนื้อของไทยให้เป็นที่ยอมรับด้านการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล” นายประเสริฐกล่าว

ขณะเดียวกัน สมาคมฯ ยังได้จัดทำรายการตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-audit checklist) เพื่อให้สมาชิกฯ ได้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติต่อแรงงานภายในฟาร์มด้วยตัวเอง โดยขณะนี้ ฟาร์มสมาชิกประมาณ 4,000 ฟาร์ม ได้ดำเนินการตรวจประเมินและสามารถยืนยันการดำเนินกิจการฟาร์มไก่เนื้ออย่างถูกต้องตามหลัก GLP ของฟาร์มสัตว์ปีก โดยสมาคมฯ ได้รายงานความคืบหน้าดังกล่าวแก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมปศุสัตว์รับทราบเรียบร้อยแล้ว ตั้งเป้าภายในปีนี้ ฟาร์มไก่เนื้อแห่งใหม่สามารถผ่านการตรวจประเมินด้วยตนเองได้ทั้งหมด

ด้านนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ร่วมแสดงเจตจำนงค์กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมให้สมาชิกทั่วประเทศรวม 1,500 ราย ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง GLP และสามารถนำไปปฏิบัติต่อแรงงานในฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้องและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

“สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ กำลังจัดทำ GLP สำหรับฟาร์มสุกร โดยศึกษาหลักการของฟาร์มสัตว์ปีกมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสมเอื้อต่อการนำไปปฏิบัติจริง ตั้งเป้าที่จะให้ GLP สำหรับฟาร์มสุกรเสร็จภายในปีนี้” นายสุรชัยกล่าว

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกและเกษตรกร ให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกฯ ได้นำหลัก GLP ไปใช้ในฟาร์มสุกรอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าสุกร และคุณภาพชีวิตแรงงานในฟาร์ม