เรียนรู้อาชีพสร้างรายได้ กับ ศสกร.อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 นำไปสู่การยกระดับ กศน. ให้เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามความพร้อมและศักยภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

“กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนเองให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนเองตามความถนัดหรือความจำเป็น ผ่านการมีส่วนร่วมของ 3 เสาหลัก ได้แก่ รัฐ เอกชน และท้องถิ่น

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ยังคงเดินหน้านโยบายส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามความสนใจ และความต้องการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน

อบรมอาชีพหลักสูตรการทำไข่เค็มใบเตยเพื่อสุขภาพ

สกร.จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ (สกร.จังหวัดบุรีรัมย์) ได้รับสนองนโยบาย สกร. โดยประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ (ศสกร.อำเภอ) ทั้ง 23 แห่ง จัดทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน ได้เรียนรู้ทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติจริง ตามความสนใจ และความต้องการเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองกลุ่มบุคคล 3 ช่วงวัย คือ วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย ในหลากหลายรูปแบบ เช่น หลักสูตร 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 31 ชั่วโมงขึ้นไป และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 ชั่วโมง เป็นต้น

อบรมหลักสูตรขนมไทย

ก่อนหน้านี้ สกร.จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ กศน. สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ เพื่อนำไปสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่า และพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ผู้บริหารและคณะครู ศสกร.อำเภอปะคำ

ศสกร.อำเภอปะคำ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะคำ (ศสกร.อำเภอปะคำ) ภายใต้การนำของ นางพิมพ์ทอง สีหวงษ์ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอปะคำ ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้นำอาชีพหลากหลายหลักสูตร มาให้ชาวบ้านได้ฝึกอาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มรายได้ จัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ มีการติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่าย และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การทำมาหากิน สามารถการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความปกติสุข

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สมุนไพร “กัญชา” ทางการแพทย์

โครงการ ศสกร.อำเภอปะคำ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 5 ชั่วโมง) วิชาการทำข้าวเหนียวมูนสมุนไพร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 6 ชั่วโมง) วิชาการทำปลาร้าสับทรงเครื่อง โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ : หลักสูตรการทำไข่เค็มใบเตยเพื่อสุขภาพ (มิติสุขภาพ) การทำยาดมสมุนไพร (มิติเศรษฐกิจ) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 6 ชั่วโมง) วิชาการทำปลาร้าสับทรงเครื่อง   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สมุนไพร “กัญชา” ทางการแพทย์แก่ประชาชน

ตะกร้าสานพลาสติกรูปแบบสวยงามที่ได้รับความนิยม

 อนุรักษ์ภูมิปัญญา

“การจักสานตะกร้า”

ศสกร.อำเภอปะคำได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนคัดเลือกภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาถ่ายทอดเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย ที่ประชุมมติให้จัดทำเครื่องจักสานตะกร้าพลาสติก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความรู้เรื่องจักสานอยู่แล้วเพียงแต่ปรับเปลี่ยนวัสดุการสานมาเป็นเส้นพลาสติกเพื่อให้เกิดความทนทานและสามารถออกแบบเครื่องจักสานได้หลากหลายกว่า และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการจักสานให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป ศสกร.อำเภอปะคำ จึงได้พัฒนาหลักสูตรอาชีพการจักสานจากเส้นพลาสติกให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ประชาชนมีความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีอาชีพเสริมหลังเว้นว่างจากการกรีดยางพารา

สินค้าขายดี ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก

ศสกร.อำเภอปะคำ ได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นการสานตะกร้าเส้นพลาสติกใช้เวลาเรียนทั้งหมด จำนวน 31 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 23 ชั่วโมง เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 3 เรื่อง 1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 2. ทักษะการประกอบอาชีพการสานตะกร้าเส้นพลาสติก 3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ เนื่องจากประชาชนตำบลปะคำ มีพื้นฐานทางด้านการจักสานและการออกแบบลวดลายการทอผ้าไหม จึงพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า สินค้าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก เฟซบุ๊ก : ศสกร.ตำบลปะคำ, ศสกร.อำเภอปะคำ