ไฟเขียว ร่างอนุกรรมการเกษตรอินทรีย์ 6 ภาค รุกกลไกเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพื้นที่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งและองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค 6 คณะแล้ว  มั่นใจ เป็นอีกกลไกเชื่อมโยงการขับเคลื่อนทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 – 2564

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ทำเนียบรัฐบาล         โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) เป็นประธาน และกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 3 ประเด็น คือ 1) ร่างคำสั่งและองค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค 6 คณะ โดยภาคเหนือ มีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานอนุกรรมการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานอนุกรรมการ ภาคกลาง อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานอนุกรรมการ  ภาคตะวันออก เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานอนุกรรมการ ภาคใต้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และภาคใต้ชายแดน มีเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้ แต่ละคณะจะมีหน่วยงานในสังกัดของประธานอนุกรรมการเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะทำให้เกิดกลไกเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

2) แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. – ก.ย.) และปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และ 3) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์     ครบวงจร เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยจัดทำเป็นโครงการต้นแบบ ส่งเสริมการผลิตในลักษณะ Area Based เชื่อมโยงสู่การเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ครบจงจร เน้นการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างแรงงจูงใจให้กับเกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ ทั้งพืช สัตว์ สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานมหกรรมผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์พบผู้บริโภค เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสร้างกลุ่มต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 – 10 กลุ่ม ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 4 เรื่อง คือ  1) การจัดงาน Organic and Natural Expo 2017 โดยกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560  2) การเสนอรายชื่อผู้แทนเกษตรกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ที่ได้มีการแต่งตั้งแล้ว จำนวน 36 จังหวัด 3) การจัดทำแผนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ (Organic mapping) เพื่อแสดงพื้นที่เหมาะสมกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลการผลิตและช่วงเวลาของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด โดยจะพัฒนาเป็น Mobile Application ในปี 2561และ 4) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์