กรมชลประทานเริ่มแผนจัดจราจรน้ำ ลดอุทกภัยอีสาน

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเซินกาที่ทำให้ฝนตกชุกในหลายพื้นที่ของภาคอีสานทั้งตอนบนและตอนล่าง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำมูล แม่น้ำชี และลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง และเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในหลายจังหวัด

ซึ่งปัจจุบันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ต้นน้ำเริ่มลดลง จังหวัดที่อยู่กลางน้ำยังต้องประสบปัญหาและจังหวัดปลายน้ำก็เริ่มเกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดจุดรวมของน้ำจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง

“พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมชลประทานหาวิธีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด กรมชลประทานจึงเตรียมแผนการจัดจราจรน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

โดยในแผนดำเนินการจะเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำชี ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงโดยเร็ว โดยการเปิดบานระบายน้ำของเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำชีทุกแห่ง และใช้เครื่องผลักดันน้ำช่วยเร่งการไหล และจะทำการชะลอน้ำจากแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำจากทั้ง 2 แม่น้ำไหลไปรวมกันในเวลาเดียวกันที่จังหวัดอุบลราชธานี จะช่วยบรรเทาอุทกภัยไม่ให้รุนแรงขึ้น”

สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ได้ดำเนินการลดบานเขื่อนราษีไศลลง เพื่อชะลอน้ำในลำน้ำมูลไว้เหนือเขื่อนในวันที่ 7 สิงหาคม และจะทำการควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำมูลด้านเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับ +119.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับน้ำที่ยังไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนราษีไศล โดยกรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบแล้ว