มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา รับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสายการเรียน) เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)              :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อย่อ (ไทย)               :  ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)          :  Bachelor of Technology (Agricultural Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)           :  B.Tech. (Agricultural Technology

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

8.1 งานราชการ : ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการและนักวิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรระดับท้องถิ่น เป็นผู้สอน หรือผู้ฝึกอบรมในสถาบันที่มีการสอนทางด้านเกษตร ฯลฯ

8.2 งานเอกชน : ได้แก่ เป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขายในบริษัท รวมถึงงานทุกประเภทที่ต้องการพนักงานด้านการเกษตร บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร บริษัทตรวจวิเคราะห์ทางการเกษตร บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทปุ๋ยและสารเคมีเพื่อการเกษตร บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ฯลฯ

8.3 ประกอบอาชีพส่วนตัว : ประกอบการอิสระด้านการเกษตร เจ้าของฟาร์มพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้  ไม้ตัดดอก พืชไร่เศรษฐกิจ ไม้ผล ฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ กุ้ง สัตว์น้ำจืด ปลาสวยงาม ฟาร์มเลี้ยงสุกร

8.4 การศึกษาต่อ : สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ในสาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความสำคัญ

ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศและของโลก สร้างรายได้จากการผลิตทางการเกษตร จึงมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับวิทยาการทางด้านการเกษตรมีความก้าวหน้า ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะ มีแนวคิดในการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ปรัชญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทางเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและประกอบอาชีพเกษตรด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสื่อสารต่อสังคม โดยมีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

จุดเด่นของหลักสูตร :

1. การผลิตบัณฑิต เน้นการฝึกปฏิบัติที่มีทฤษฎีสนับสนุน ควบคู่กับการเสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ศึกษาดูงาน การวิจัยเชิงพื้นที่ และงานบริการวิชาการของสาขาวิชา

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีขั้นสูง

3. หลักสูตรเน้นให้บัณฑิตสร้างองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ และประยุกต์สู่อาชีพ

4. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองและรองรับต่อพื้นฐานการประกอบอาชีพหลักของประเทศ และบรรจุอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน EEC และ อาเซียน

เบอร์โทร.ติดต่อ

ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง              081-844-1482