งานวิ่ง กรมประมง “Run for Fisheries” คึกคัก นักวิ่งเต็มสนาม ม.เกษตร หวังสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 97 ปี กรมประมง  (Run for Fisheries )  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรและประชาชนมีสุขภาพที่ดีและเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิภาพกรมประมง เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานรับใช้ประชาชนต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน นำทีมโดย นายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง                 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อดีตอธิบดีกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง 97 ปี กรมประมง” (Run for Fisheries) ณ กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันนี้ นอกเหนือจากภารกิจหลักของกรมประมง เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแล้ว  เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดที่จะต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมงปีที่ 97 ในปีพุทธศักราช 2566 จึงก่อเกิดกิจกรรม  “เดิน – วิ่ง 97 ปี   

กรมประมง” (Run for Fisheries) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมประมงมีกิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมประมงต่อไป ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน และนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับงานวิ่ง Run for Fisheries เป็นอย่างดี กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิ่งทุกท่านจะมีความสุขและรอยยิ้มกับงานครั้งนี้ เพราะเราตั้งใจจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อสุขอนามัยที่ดีไปพร้อม ๆ กัน