วว. เชิญชวนโหลดฟรี! e-book รวบรวมนวัตกรรมเครื่องจักร/ผลิตภัณฑ์ หวังสร้างอาชีพมั่นคงให้ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และประชาชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! e-book นวัตกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ วว. ได้ที่ http://klc.tistr.or.th/isd/tistr-ebooks.php

“e-book นวัตกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ วว.” รวบรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเครื่องจักรของ วว. ที่สำคัญ มีศักยภาพและความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ จัดแบ่งเนื้อหาภายในเล่มจำนวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  2. ผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวภาพ
  3. เครื่องจักรทางด้านอาหาร
  4. เทคโนโลยีด้านการเกษตร
  5. นวัตกรรมวัสดุและเครื่องมือแพทย์
  6. พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
  7. งานบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
  8. งานบริการด้านบรรจุภัณฑ์
  9. ผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์

วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “e-book นวัตกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ วว.” จะช่วยเผยแพร่ผลงานวิจัยขององค์กรสู่ผู้ประกอบการ SMEs   OTOP  และประชาชน ให้สามารถสร้างอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจนำผลงานวิจัยของ วว.และเทคโนโลยีจากฝีมือนักวิจัยของคนไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป