เกษตรหนึ่งใจสัญจร ณ วัดคุณพุ่ม

ดร. มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เกษตรหนึ่งใจสัญจร ณ วัดคุณพุ่ม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

โดย “ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ” กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ

  1. พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
  2. ศูนย์พืชผักโลก และ
  3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดกิจกรรมการอบรม หัวข้อ

  1. การผลิตเห็ดนางฟ้า และเห็ดฟาง
  2. การทำผักสวนครัว 7 สี และ
  3. การผลิตสบู่ แชมพูสมุนไพร โดยวิทยากรจาก นพค. 34 ในการอบรมดังกล่าวได้มีประชาชนจากพื้นที่โดยรอบวัดคุณพุ่มและต่างอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

ดร. มนัส โนนุช กล่าวว่า กิจกรรมเกษตรหนึ่งใจสัญจร ณ วัดคุณพุ่มนี้ นำทีมโดย พันตำรวจเอก ชยเดช บรรจงรักษ์ ผู้อำนวยการ กองงานฯ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดคุณพุ่ม และบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดพิจิตรได้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าอาหารสูงไว้รับประทานเอง ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง ผักชนิดต่างๆ 7 สี นอกจากนี้ ประชาชนจะได้เรียนรู้การผลิตสบู่ แชมพูจากสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นแนวทางการสร้างรายได้ในอนาคต

พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) ในฐานะหน่วยงานหลักผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในความรับผิดชอบ กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการทำเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างการทำเกษตรแบบเกิดผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและครอบครัว เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่อาศัยในบริเวณนี้ และประชาชนที่มาเยี่ยมชมวัดคุณพุ่ม ภายในหน่วย นพค. 34 ยังมีองค์ความรู้นอกจากนี้อีกมากมาย ที่พร้อมถ่ายทอดแก่ประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างตรงกับวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของ นทพ. และเป้าหมายของกองงานฯ ได้แก่ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ชุมชน วัด โรงเรียน ในจังหวัดพื้นที่ความรับผิดชอบของ นพค. 34 ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร และอุตรดิตถ์ รวมทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ที่ได้เข้ารับองค์ความรู้จาก นพค. 34 และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สถานีต่างๆ เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ อย่างแท้จริง

กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกร ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ทั้งด้านการเกษตรกรรม การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม การสร้างอาชีพเสริมรายได้ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอปรกับกองงานฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ” ที่ชุมชน โรงเรียน หรือวัด ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ซึ่งจะส่งผลดีต่อด้านเกษตรกรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผู้สนใจร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์เกษตรหนึ่งใจ หรือประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรมเกษตรหนึ่งใจสัญจรไปยังชุมชนของท่าน ติดต่อประสานงาน ได้ที่ รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ไลน์ไอดี microku หรือ ajmaew อีเมล [email protected]

บทความก่อนหน้านี้กรมการข้าว จัดพิธีบวงสรวงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ตกแต่งพระเมรุมาศ สร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
บทความถัดไปแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก… ผลไม้ในถุงรีทอร์ต บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ