ขอเชิญร่วมอบรม การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอและมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา

มะม่วงมหาชนก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดการอบรม เรื่อง การจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวส้มโอและมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

กำหนดการวันที่ 17 มกราคม 2567

ช่วงเช้า : ภาคบรรยาย
1. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกส้มโอไปสหรัฐอเมริกา
โดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. การฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลงวันทองก่อนการส่งออกสหรัฐอเมริกา
โดย ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ช่วงบ่าย : ศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ส่งออกส้มโอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ฟรีตลอดการอบรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 ท่าน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ครับ