พณ.ปรับแนวทางลดปัญหาข้าวโพด-มัน รอบใหม่ล้นตลาด-ราคาร่วง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้ปรับเพิ่มมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ฤดูกาลผลิตปี 60/61 ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดปลายเดือนสิงหาคม เพื่อทำให้เกษตรกรขายได้ในราคาเป็นธรรม และรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้ตกต่ำ

โดยในส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการการซื้อตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยประสาน 3 ส่วนระหว่างเกษตรกร ผู้รวบรวม (พ่อค้าคนกลาง) และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จะนำร่องแห่งแรกที่จ.นครราชสีมา โดยจะใช้โมเดลนี้กับทุกจังหวัดที่มีโรงงานอาหารสัตว์ พร้อมรณรงค์ให้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี ความชื้นไม่เกิน 14.5% มีการตากให้แห้งก่อนขายเพื่อขายให้ได้ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกก.ตามที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ระบุให้ความร่วมมือในราคานี้

สำหรับ มาตรการมันสำปะหลัง เน้นเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้ากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตมันเส้นสะอาดกับโรงงานเอทานอล เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้มันสดในประเทศ โดยปลายเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปมันเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น อาหารเด็ก อาหารผู้สูงวัย เป็นต้น โดย 3 สมาคมมันสำปะหลัง ตกลงกำหนดราคาและแนวทางกันเอง แทน 14 มาตรการเดิม เช่น การกำกับดูแลการนำเข้า และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์