สถาบันไฟฟ้าฯ ยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รองรับข้อกำหนดประกาศใหม่ของกรมการขนส่งทางบก สมอ. และ กฟผ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรม “งานเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบด้านประสิทธิภาพ ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง และด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” โดย นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงความพร้อมและขีดความสามารถของสถาบันไฟฟ้าฯ สำหรับการตรวจสอบรับรองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในด้านการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สัญญาณ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน และด้านความกันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตามข้อกำหนดการทดสอบของกรมการขนส่งทางบก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นการอำนวยความสะดวกในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ ลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปทดสอบยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ รวมถึงผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นายณรัฐ กล่าวว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนทั้งในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามเป้าหมาย EV30@2030 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก การเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้านประสิทธิภาพ การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง และด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในการให้บริการตรวจสอบและรับรองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรตามประกาศข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ข้อกำหนดของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการประกาศมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เป็นก้าวกระโดดสำคัญในการสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน”

นายวิธีร์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เปิดเผยว่า “สถาบันไฟฟ้าฯ ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ของประเทศ เน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบนโยบายของรัฐบาล การยกระดับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ เป็นการแสดงพร้อมในการให้บริการทดสอบเพื่อรองรับการประกาศข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเริ่มมีผลใช้ในปี พ.ศ. 2567 เช่น ข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถจักรยานยนต์ UN ECE R53 ข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับระบบเบรก ABS (Anti-Lock Brake System) ตามมาตรฐาน UN ECE R78 ข้อกำหนดสำหรับมาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางตามมาตรฐาน UN ECE R39 รวมถึงข้อกำหนดของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประกาศข้อกำหนดการทดสอบดังกล่าวจะอ้างอิงมาตรฐานสากลและมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย มีสมรรถนะและประสิทธิภาพดี ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ และรักษาความสามารถในการแข่งขันได้”

“สถาบันไฟฟ้าฯ มีความพร้อมด้านการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์สำคัญต่างๆ ใน EV Ecosystem ได้แก่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกสำหรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดจะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า โดยกิจกรรมบริการดังกล่าวของสถาบันฯ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญด้านการมาตรฐานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”