ปรับสภาพ “กรด-ด่าง” น้ำบาดาล ให้ค่าเป็นกลางด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องสร้างบ่อพักให้เสียเวลา

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง แหล่งน้ำที่จะช่วยบรรเทามิให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงคือ “แหล่งน้ำบาดาล” นายธวัชชัย บุญมีชัย เจ้าของสวน “บุญมีชัยฟาร์ม เกษตรพอเพียง” ในพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่อาศัยการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ทำการเกษตร หลังจากใช้น้ำ ปรากฏว่าทำให้ปลาตาย พืชผักที่รดด้วยน้ำใต้ดินก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ควร เนื่องจากน้ำใต้ดินในบริเวณดังกล่าว มีค่าความเป็นกรด หรือด่าง ไม่เหมาะสำหรับใช้ทำการเกษตร

หลังประสบปัญหาดังกล่าว นายธวัชชัยตัดสินใจไม่สร้างบ่อพักน้ำก่อนนำมาใช้งาน แต่ใช้วิธีปรับสภาพน้ำบาดาลอย่างง่ายๆ โดยอาศัยหลักวิธีการกรองปรับสภาพน้ำแบบธรรมชาติ ปล่อยน้ำไหลไปตามคลองที่ขุดไว้ เพื่อให้น้ำไหลผ่านชั้นหิน ชั้นถ่าน และชั้นสุดท้ายคือมูลสัตว์ เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับน้ำ

หลังปรับสภาพน้ำแล้ว ก็ปล่อยน้ำไหลผ่านร่องน้ำ เข้าไปยังสระน้ำและสวนพืชผักตามลำดับ น้ำที่ปรับสภาพผ่านระบบชั้นกรองแล้ว คุณภาพน้ำดีขึ้น น้ำใสแบบธรรมชาติ มีค่าความเป็นกลาง สามารถนำไปใช้เลี้ยงปลาได้ โดยปลาไม่ตาย เมื่อนำน้ำไปรดในแปลงเพาะปลูก พืชผักก็เจริญเติบโตดี

น้ำบาดาลผ่านการกรองแบบธรรมชาติ ไหลผ่านชั้นหิน ชั้นถ่าน และชั้นมูลสัตว์

แนวคิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านสามารถใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพเพราะอ้างอิงตามหลักธรรมชาติ หลังฝนตกก็จะไหลตามร่องภูเขากลายเป็นน้ำตกแล้วไหลผ่านซากพืช ซากสัตว์ กลายเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุ นายธวัชชัยอาศัยหลักการดังกล่าวมาจำลองใช้ปรับสภาพน้ำบาดาลสำหรับใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี เพราะปกติน้ำใต้ดินไม่มีออกซิเจนผสมมา ควรสูบให้น้ำสัมผัสอากาศให้มากที่สุด การผ่านกรวดถ่านก็เพิ่มออกซิเจนระดับหนึ่ง พอระบายน้ำไหลผ่านคลองไส้ไก่ยิ่งช่วยได้มาก